คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 7/9/2565 10:38:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 0:31:16
เปิดอ่าน: 602 ครั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย.2565 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการ

โดยคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 8 ประการ ได้แก่

  1. คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
  3. มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
  4. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
  5. ใช้วัสดุน้อย
  6. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงการใช้งาน
  7. คุ่มค่า คงทน
  8. มีการจัดการหลังหมดอายุารใช้งาน

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 10:07:41   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 1:24:10   เปิดอ่าน 71  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง