เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?
วันที่เขียน 19/5/2565 14:17:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/3/2567 2:54:11
เปิดอ่าน: 900 ครั้ง

กิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2564 "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน?" จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค.2565 โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ

  1. วิเคราะห์โจทย์ จุดเด่น จุดขาย งานวิจัย: ไม่ติดหล่มศาสตร์ตัวเอง นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องพร้อมบูรณาการ / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คือ การเสนอขายด้วยตัวอักษร จุดขายได้แก่ ประเด็นวิจัย พื้นที่วิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่ทำวิจัย
  2. แหล่งทุนวิจัย และการเลือกแหล่งทุน: เลือกให้สอดคล้องกับประเด็นวิจัย
  3. เทคนิคการ ตั้งชื่อ งานวิจัย: ตั้งชื่อให้โดดเด่น โชว์ศาสตร์/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและทีม และต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของแหล่งทุน/กลุ่มเรื่อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. เทคนิคการเขียน วัตถุประสงค์ การวิจัย: ควรเขียนเพียง 3 ข้อ คือ ต้นทาง(องค์ความรู้) กลางทาง(นวัตกรรม) และปลายทาง (การถ่ายทอด/นำไปใช้)
  5. การเขียน "ชุดโครงการวิจัย" แบบมืออาชีพ: แผนงานวิจัย ควรมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 3-5 เรื่อง ครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเอาประเด็นเป็นตัวตั้ง หรือ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
  6. การเขียนหลักการและเหตุผล: ควรเขียน 4 ย่อหน้า คือประเด็นที่จะทำวิจัย พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย  องค์ความรู้เดิม/ช่องว่างความรู้ และประสบการณ์ทีมวิจัย/จะทำอะไร/ประโยชน์

 

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1275
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:30:06   เปิดอ่าน 32  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:22   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง