เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?
วันที่เขียน 19/5/2565 14:17:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:53:56
เปิดอ่าน: 175 ครั้ง

กิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2564 "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน?" จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค.2565 โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ

  1. วิเคราะห์โจทย์ จุดเด่น จุดขาย งานวิจัย: ไม่ติดหล่มศาสตร์ตัวเอง นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องพร้อมบูรณาการ / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คือ การเสนอขายด้วยตัวอักษร จุดขายได้แก่ ประเด็นวิจัย พื้นที่วิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่ทำวิจัย
  2. แหล่งทุนวิจัย และการเลือกแหล่งทุน: เลือกให้สอดคล้องกับประเด็นวิจัย
  3. เทคนิคการ ตั้งชื่อ งานวิจัย: ตั้งชื่อให้โดดเด่น โชว์ศาสตร์/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและทีม และต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของแหล่งทุน/กลุ่มเรื่อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. เทคนิคการเขียน วัตถุประสงค์ การวิจัย: ควรเขียนเพียง 3 ข้อ คือ ต้นทาง(องค์ความรู้) กลางทาง(นวัตกรรม) และปลายทาง (การถ่ายทอด/นำไปใช้)
  5. การเขียน "ชุดโครงการวิจัย" แบบมืออาชีพ: แผนงานวิจัย ควรมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 3-5 เรื่อง ครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเอาประเด็นเป็นตัวตั้ง หรือ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
  6. การเขียนหลักการและเหตุผล: ควรเขียน 4 ย่อหน้า คือประเด็นที่จะทำวิจัย พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย  องค์ความรู้เดิม/ช่องว่างความรู้ และประสบการณ์ทีมวิจัย/จะทำอะไร/ประโยชน์

 

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1275
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:26:03   เปิดอ่าน 30  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 19:11:27   เปิดอ่าน 188  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 16:54:13   เปิดอ่าน 169  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง