เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?
วันที่เขียน 19/5/2565 14:17:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/12/2565 0:24:55
เปิดอ่าน: 466 ครั้ง

กิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2564 "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน?" จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค.2565 โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ

  1. วิเคราะห์โจทย์ จุดเด่น จุดขาย งานวิจัย: ไม่ติดหล่มศาสตร์ตัวเอง นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องพร้อมบูรณาการ / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คือ การเสนอขายด้วยตัวอักษร จุดขายได้แก่ ประเด็นวิจัย พื้นที่วิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่ทำวิจัย
  2. แหล่งทุนวิจัย และการเลือกแหล่งทุน: เลือกให้สอดคล้องกับประเด็นวิจัย
  3. เทคนิคการ ตั้งชื่อ งานวิจัย: ตั้งชื่อให้โดดเด่น โชว์ศาสตร์/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและทีม และต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของแหล่งทุน/กลุ่มเรื่อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. เทคนิคการเขียน วัตถุประสงค์ การวิจัย: ควรเขียนเพียง 3 ข้อ คือ ต้นทาง(องค์ความรู้) กลางทาง(นวัตกรรม) และปลายทาง (การถ่ายทอด/นำไปใช้)
  5. การเขียน "ชุดโครงการวิจัย" แบบมืออาชีพ: แผนงานวิจัย ควรมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 3-5 เรื่อง ครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเอาประเด็นเป็นตัวตั้ง หรือ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
  6. การเขียนหลักการและเหตุผล: ควรเขียน 4 ย่อหน้า คือประเด็นที่จะทำวิจัย พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย  องค์ความรู้เดิม/ช่องว่างความรู้ และประสบการณ์ทีมวิจัย/จะทำอะไร/ประโยชน์

 

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1275
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2565 21:40:47   เปิดอ่าน 422  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2565 19:41:02   เปิดอ่าน 213  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง