การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เขียน 18/4/2565 13:36:01     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 20:28:13
เปิดอ่าน: 408 ครั้ง

สรุปเนื้อหาและปะรโยชน์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ เรื่อง The Hurdle Poisson-Exponential and Gamma Distribution: Properties and Application to COVID‑19 data set โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอการแจกแจงใหม่สำหรับการศึกษาข้อมูลแจงนับ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติความน่าจะเป็นต่าง ๆ ของการแจกแจง และประยุกต์ใช้กับข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย สรุปผลการศึกษาพบว่า การแจงแจงที่นำเสนอใหม่นั้น เหมาะสมกับข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้มากกว่าการแจกแจงดั้งเดิมเช่นการแจกแจงปัวซง เป็นต้น โดยการศึกษานี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 นี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบอื่น ๆ ต่อไป

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
    • เป็นการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการนำความรู้ที่ได้จากการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟังความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างการประชุมฯ มาใช้ในบูรณาการในการเรียนการสอน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต
    • เพื่อพัฒนาฐานะทางวิชาการของตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
  2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

เพื่อตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1265
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 12:12:42   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 14:24:50   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง