การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เขียน 18/4/2565 13:36:01     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2565 11:55:23
เปิดอ่าน: 108 ครั้ง

สรุปเนื้อหาและปะรโยชน์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ เรื่อง The Hurdle Poisson-Exponential and Gamma Distribution: Properties and Application to COVID‑19 data set โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอการแจกแจงใหม่สำหรับการศึกษาข้อมูลแจงนับ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติความน่าจะเป็นต่าง ๆ ของการแจกแจง และประยุกต์ใช้กับข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย สรุปผลการศึกษาพบว่า การแจงแจงที่นำเสนอใหม่นั้น เหมาะสมกับข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้มากกว่าการแจกแจงดั้งเดิมเช่นการแจกแจงปัวซง เป็นต้น โดยการศึกษานี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 นี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบอื่น ๆ ต่อไป

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
    • เป็นการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการนำความรู้ที่ได้จากการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟังความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างการประชุมฯ มาใช้ในบูรณาการในการเรียนการสอน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต
    • เพื่อพัฒนาฐานะทางวิชาการของตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
  2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

เพื่อตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1265
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2565 11:53:23   เปิดอ่าน 116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » Thai Ingredient Replacment Recommendation using Taxonomy
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์จากการใช้ระบบการคำแนะนำการใช้วัตถุดิบที่เป็นทางเลือกการประกอบอา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วรรณวิมล นาดี  วันที่เขียน 18/4/2565 10:58:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/5/2565 16:23:41   เปิดอ่าน 138  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง