การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เขียน 18/4/2565 13:36:01     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 0:12:03
เปิดอ่าน: 772 ครั้ง

สรุปเนื้อหาและปะรโยชน์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ เรื่อง The Hurdle Poisson-Exponential and Gamma Distribution: Properties and Application to COVID‑19 data set โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอการแจกแจงใหม่สำหรับการศึกษาข้อมูลแจงนับ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติความน่าจะเป็นต่าง ๆ ของการแจกแจง และประยุกต์ใช้กับข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย สรุปผลการศึกษาพบว่า การแจงแจงที่นำเสนอใหม่นั้น เหมาะสมกับข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้มากกว่าการแจกแจงดั้งเดิมเช่นการแจกแจงปัวซง เป็นต้น โดยการศึกษานี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 นี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบอื่น ๆ ต่อไป

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
    • เป็นการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการนำความรู้ที่ได้จากการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟังความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างการประชุมฯ มาใช้ในบูรณาการในการเรียนการสอน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต
    • เพื่อพัฒนาฐานะทางวิชาการของตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
  2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

เพื่อตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1265
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ » การศึกษาที่เน้นผลลัพท์และการประเมินการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
การศึกษาที่เน้นผลลัพท์และการประเมินการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ผลลัพท์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร สถาบัน วิชาชีพ และบริบทของประเทศ/โลก ซึ่งประกอบด้วย...
PLO,CLOs     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เจนจิรา ทิพย์ชะ  วันที่เขียน 4/12/2566 14:01:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 22:14:31   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 13:13:17   เปิดอ่าน 123  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:38:32   เปิดอ่าน 112  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง