รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0
วันที่เขียน 3/2/2566 16:23:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 18:16:20
เปิดอ่าน: 3241 ครั้ง

การอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฯ 2 อาคารจุฬาภรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฯ 2 อาคารจุฬาภรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

       การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนจะต้องประกอบไปด้วย แรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว บุคลิกภาพของผู้สอน สมองของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ซึ่งมีเทคนิคการจัดเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ เช่น

 1. การสอนแบบบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้สอนในการเรียบเรียงเนื้อหาสาระและการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ
 2. การสอนแบบสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น ๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต
 3. การสอนแบบใช้การทดลอง (Experiment) เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทดลอง
 4. การสอนแบบนิรนัยและอุปนัย (Deduction and induction) การสอนแบบ นิรนัยเป็นการสอนที่เริ่มจากฎ หรือ หลักการต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน การสอนแบบอุปนัยเป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป
 5. การสอนโดยการไปทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นวิธีการสอนโดยนำผู้เรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น
 6. การสอนแบบกลุ่มย่อย (Small group discussion) วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
 7. การสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นการสอนผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. การสอนแบบการแสดงละคร (Dramatization) เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์สังเคราะห์
 9. การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นการสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้เข้าไปเล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ
 10. การสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Cooperative leaning) เป็นการสอนแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน
 11. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work- integrated learning) เป็นการสอนแบบ ผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การออกสหกิจศึกษา
 12. การสอนโดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์ต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยอาศัย แนวคิดพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง
 13. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem- based learning) หมายถึง การสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ต่าง ๆ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ :ได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทฺธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) :สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1320
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 237  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 10:14:02   เปิดอ่าน 86  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง