AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)
วันที่เขียน 21/4/2565 11:15:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:51:19
เปิดอ่าน: 793 ครั้ง

โครงการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)” ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

AUN-QA นั้นเป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล โดยวัตถุประสงค์หลักของ AUN-QA นั้นได้แก่

  1. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
  2. เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา
  4. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคอื่น เพื่อให้กรอบ มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกัน
  5. เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยความแตกแต่างระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 และ Version 4.0 คือ Version 3.0 มี 11 เกณฑ์ และได้มีการรวมเกณฑ์ 2 กับ 3 เกณฑ์ 7 กับ 8 และเกณฑ์ 10 ไปรวมในเกณฑ์ต่าง ๆ

ทำให้ Version 4.0 เหลือแค่ 8 เกณฑ์คือ

ด้านที่ 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา

ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน

ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน

ด้านที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ

ด้านที่ 6 : การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน

ด้านที่ 7 : สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านที่ 8 : ผลผลิตและผลลัพธ์

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1266
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:30:06   เปิดอ่าน 32  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:22   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง