รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/11/2563 0:08:48
เปิดอ่าน: 517 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. นั้น เกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ 2. ผลงานวิจัย หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ  4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ 4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม  ผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานวิจัย ดี ดีมาก หรือ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ   3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ตํารา หรือ หนังสือ เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 2 วิธีคือ  วิธีที่แรก 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ  4. ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม ส่วนวิธีที่สองคือ 1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานวิจัย + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

          การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำรา หรือผลงานวิจัยนั้น มีสิ่งที่ควรระวังในการเขียนคือ การคัดลอกในวางรูป แม้แต่การวาดรูปใหม่แต่เหมือนเดิมเป๊ะ การวาดรูปเองแต่ปรับปรุงมาจากเอกสารอ้างอิง การวาดรูปเองใหม่หมดเลย การคัดลอกตาราง และ การใช้เนื้อหามาแปลบรรทัดต่อบรรทัด ซึ่งในทางที่ถูกต้องควรทำการเเละขอลิขสิทธิ์มาใช้ในเอกสารถูกต้อง แล้วกรณีไหนบ้างที่ต้องอ้างอิงการขอลิขสิทธ์ให้ถูกต้อง

  1. การคัดลอกและวางรูปจากวารสาร หากลงตีพิมพ์ในวารสาร แม้ว่าเป็นผลงานของตนเองก็ต้องขอลิขสิทธ์
  2. วาดรูปขึ้นมาใหม่เเต่เหมือน เเม้เป็นรูปที่เราวาดเอง หากลงตีพิมพ์ไปเเล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  3. รูปถ่ายเองกับมือ หากลงตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  4. ตารางของตนเอง จากการทดลองของตนเอง เเต่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  5. แผนภาพหรือประโยคแสดงแนวคิด เเละลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์

          การขอลิขสิทธิ์หากต้องการใช้รูปในวารสารระดับนานาชาตินั้น ส่วนใหญ่จะขอจากสำนักพิมพ์ ซึ่งปรกติส่วนใหญ่จะมีแบบออนไลน์ การขอจากเจ้าตัว หากสำนักพิมพ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือในบางครั้งทาง Copyright Transfer อาจจะให้เราขอใช้ได้เลย ซึ่งจะต้องไปอ่านในข้อระเบียบของสำนักพิมพ์ให้ดีดี

 

การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ

          ข้าพเจ้าคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในในการสร้างผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในลำดับต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ตระหนักและระมัดระวังในการสร้างผลงานมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1086
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 18:40:26   เปิดอ่าน 125  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 17:21:20   เปิดอ่าน 163  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 20:29:06   เปิดอ่าน 256  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29 ก.ค.2563
การวิจัยในคน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 21/9/2563 1:58:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 21:11:22   เปิดอ่าน 151  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง