รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 18:13:24
เปิดอ่าน: 1640 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. นั้น เกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ 2. ผลงานวิจัย หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ  4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ 4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม  ผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานวิจัย ดี ดีมาก หรือ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ   3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ตํารา หรือ หนังสือ เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 2 วิธีคือ  วิธีที่แรก 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ  4. ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม ส่วนวิธีที่สองคือ 1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานวิจัย + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

          การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำรา หรือผลงานวิจัยนั้น มีสิ่งที่ควรระวังในการเขียนคือ การคัดลอกในวางรูป แม้แต่การวาดรูปใหม่แต่เหมือนเดิมเป๊ะ การวาดรูปเองแต่ปรับปรุงมาจากเอกสารอ้างอิง การวาดรูปเองใหม่หมดเลย การคัดลอกตาราง และ การใช้เนื้อหามาแปลบรรทัดต่อบรรทัด ซึ่งในทางที่ถูกต้องควรทำการเเละขอลิขสิทธิ์มาใช้ในเอกสารถูกต้อง แล้วกรณีไหนบ้างที่ต้องอ้างอิงการขอลิขสิทธ์ให้ถูกต้อง

  1. การคัดลอกและวางรูปจากวารสาร หากลงตีพิมพ์ในวารสาร แม้ว่าเป็นผลงานของตนเองก็ต้องขอลิขสิทธ์
  2. วาดรูปขึ้นมาใหม่เเต่เหมือน เเม้เป็นรูปที่เราวาดเอง หากลงตีพิมพ์ไปเเล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  3. รูปถ่ายเองกับมือ หากลงตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  4. ตารางของตนเอง จากการทดลองของตนเอง เเต่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  5. แผนภาพหรือประโยคแสดงแนวคิด เเละลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์

          การขอลิขสิทธิ์หากต้องการใช้รูปในวารสารระดับนานาชาตินั้น ส่วนใหญ่จะขอจากสำนักพิมพ์ ซึ่งปรกติส่วนใหญ่จะมีแบบออนไลน์ การขอจากเจ้าตัว หากสำนักพิมพ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือในบางครั้งทาง Copyright Transfer อาจจะให้เราขอใช้ได้เลย ซึ่งจะต้องไปอ่านในข้อระเบียบของสำนักพิมพ์ให้ดีดี

 

การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ

          ข้าพเจ้าคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในในการสร้างผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในลำดับต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ตระหนักและระมัดระวังในการสร้างผลงานมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1086
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 237  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 10:14:02   เปิดอ่าน 86  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง