รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 6:30:34
เปิดอ่าน: 1764 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. นั้น เกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ 2. ผลงานวิจัย หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ  4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ 4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม  ผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จากเดิม 1. ผลงานวิจัย ดี ดีมาก หรือ 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ   3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ตํารา หรือ หนังสือ เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็น 2 วิธีคือ  วิธีที่แรก 1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม 1 เรื่อง หรือ  4. ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม ส่วนวิธีที่สองคือ 1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 2. ผลงานวิจัย + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 3. ผลงานวิจัย + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

          การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตำรา หรือผลงานวิจัยนั้น มีสิ่งที่ควรระวังในการเขียนคือ การคัดลอกในวางรูป แม้แต่การวาดรูปใหม่แต่เหมือนเดิมเป๊ะ การวาดรูปเองแต่ปรับปรุงมาจากเอกสารอ้างอิง การวาดรูปเองใหม่หมดเลย การคัดลอกตาราง และ การใช้เนื้อหามาแปลบรรทัดต่อบรรทัด ซึ่งในทางที่ถูกต้องควรทำการเเละขอลิขสิทธิ์มาใช้ในเอกสารถูกต้อง แล้วกรณีไหนบ้างที่ต้องอ้างอิงการขอลิขสิทธ์ให้ถูกต้อง

  1. การคัดลอกและวางรูปจากวารสาร หากลงตีพิมพ์ในวารสาร แม้ว่าเป็นผลงานของตนเองก็ต้องขอลิขสิทธ์
  2. วาดรูปขึ้นมาใหม่เเต่เหมือน เเม้เป็นรูปที่เราวาดเอง หากลงตีพิมพ์ไปเเล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  3. รูปถ่ายเองกับมือ หากลงตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  4. ตารางของตนเอง จากการทดลองของตนเอง เเต่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์
  5. แผนภาพหรือประโยคแสดงแนวคิด เเละลงตีพิมพ์ไปแล้ว ต้องอ้างอิงเเละขอลิขสิทธิ์

          การขอลิขสิทธิ์หากต้องการใช้รูปในวารสารระดับนานาชาตินั้น ส่วนใหญ่จะขอจากสำนักพิมพ์ ซึ่งปรกติส่วนใหญ่จะมีแบบออนไลน์ การขอจากเจ้าตัว หากสำนักพิมพ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือในบางครั้งทาง Copyright Transfer อาจจะให้เราขอใช้ได้เลย ซึ่งจะต้องไปอ่านในข้อระเบียบของสำนักพิมพ์ให้ดีดี

 

การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ

          ข้าพเจ้าคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในในการสร้างผลงานทางวิชาการสำหรับ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในลำดับต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ตระหนักและระมัดระวังในการสร้างผลงานมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1086
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 10:07:41   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 1:24:10   เปิดอ่าน 71  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง