รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:16:27
เปิดอ่าน: 42 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567     ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

                   บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯและนำเสนอผลงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

 

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “การแจกแจงปัวซง-อัดยา ที่มีศูนย์มากและการประยุกต์” โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการแจกแจงปัวซง-อัดยา ที่มีศูนย์มาก โดยเป็นการแจกแจงข้อมูลแจงนับที่มีศูนย์มาก เกิดการผสมกันระหว่างจุดของมวลที่เป็นศูนย์และการแจกแจงแจงนับที่มีการตัดปลาย ซึ่งเป็นนำการแจกแจงปัวซง-อัดยามาศึกษาการแจกแจงข้อมูลแจงนับที่มีศูนย์มาก โดยการแจกแจงปัวซง-อัดยานั้นสร้างขึ้นจากการผสมกันระหว่างการแจกแจงปัวซงและการแจกแจงอัดยาที่เกิดจากผลรวมเชิงคอนเวกซ์ของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง การแจกแจงแกมมา (2) และการแจกแจงแกมมา (3) เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายเกินเกณฑ์และปัญหาศูนย์มาก การวิจัยครั้งนี้ศึกษาลักษณะเฉพาะของการแจกแจงที่นำเสนอเช่น ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในครั้งนี้คือวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด โดยสรุปของการศึกษานี้คือ การแจกแจงแจงปัวซง-อัดยา ที่มีศูนย์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลแจงนับในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านประกันภัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยเลือกใช้การแจกแจงข้อมูลเชิงนับที่เหมาะกับลักษณะของข้อมูลที่มีศูนย์มากในแต่ละสถานการณ์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

- การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMAX-RBF เป็นเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 4 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ SARIMA ตัวแบบ SARIMAX ตัวแบบ RBFและตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ SARIMAX-RBF โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลของประเทศไทย

- ตัวแบบทำนายการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้าธนาคารโดยใช้การเรียนรู้แบบเครื่อง เป็นการศึกษาการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้าในอุตสาหกรรมธนาคาร ทำการสร้างตัวแบบทำนายการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้าในธนาคาร 3 ตัว แบบ ได้แก่ นาอีฟเบส์ ต้นไม้การตัดสินใจ ป่าสุ่ม XGBoost CatBoost และ LightGBM

- การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึก เป็นเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 4 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ RNN (Recurrent Neural Network : RNN) ตัวแบบ LSTM (Long Short-Term Memory : LSTM)    

 

– 2 –

ตัวแบบ GRU (Gated Recurrent Unit : GRU) และตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบการเรียบนรู้เชิงลึกกับตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของปริมาณการใช้พลังงานในประเทศไทย

- ระยะเวลาก่อนการสูญเสียฟันของกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง     เป็นการศึกษาจากชุดข้อมูลโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาระยะเวลาของการสูญเสียฟันหลังจากการตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มก่อนวัย ผู้สูงอายุ

 

 

 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
  • นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
  • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสถิติที่ทันสมัย

 

 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
  • เพื่อพัฒนาด้านการวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  • สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1436
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:47:21   เปิดอ่าน 3  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:34:29   เปิดอ่าน 24  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 16:21:44   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง