รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Science Technology and Innovation ครั้งที่ 4
วันที่เขียน 2/4/2567 16:15:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:13:44
เปิดอ่าน: 585 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Science Technology and Innovation ครั้งที่ 4

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Science Technology and Innovation ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

                   บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น     จึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

 

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน เรื่อง A Novel Reaction-Diffusion Epidemic Model for Analyzing the Transmission of COVID-19 เป็นการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการแพร่เชื้อของ COVID-19 และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง Delay-Dependent Stability Problems of Fuzzy Dynamical Systems with Time Delays เป็นการศึกษาสถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ โดยใช้สถิติทดสอบ Lyapunov-Krasovskii เพื่อระยะเวลาที่ล่าช้าของระบบ Dynamical

 

 

 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
  • นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
  • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสถิติที่ทันสมัย

 

 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
  • เพื่อพัฒนาด้านการวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  • สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1437
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:47:21   เปิดอ่าน 3  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:34:29   เปิดอ่าน 24  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 16:56:52   เปิดอ่าน 41  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 16:21:44   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง