งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)”
วันที่เขียน 1/2/2561 14:47:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 17:17:35
เปิดอ่าน: 2868 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ข้าพเจ้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “A negative binomial-new weighted Lindley distribution for count data and its application to hospitalized patients with diabetes at Ratchaburi hospital, Thailand” ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงนับ (Count Data) และสร้างการแจกแจงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการแจกแจงปัวซง ที่นิยมใช้ในข้อมูลเชิงนับคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ต้องเท่ากับค่าความแปรปรวน (variance)

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “A negative binomial-new weighted Lindley distribution for count data and its application to hospitalized patients with diabetes at Ratchaburi hospital, Thailand” ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงนับ (Count Data) และสร้างการแจกแจงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการแจกแจงปัวซง ที่นิยมใช้ในข้อมูลเชิงนับคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ต้องเท่ากับค่าความแปรปรวน (variance) ข้อมูลเชิงนับที่สนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน  เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปรกติ ในปัจจุบันหลายประเทศใช้เกณฑ์ระดับน้ำตาลที่มากกว่า 126 มก./ดล. โดยมีข้อแม้ว่าเป็นค่าของน้ำตาลในน้ำเลือดหลังจากอดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชม. ดังนั้นการพัฒนาการแจกแจงใหม่ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาข้อมูลเชิงนับที่มีความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังกล่าว จึงควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในข้อมูลเชิงนับเพื่อการอธิบายจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ต่อไป ในการร่วมรับฟังกานำเสนอผลงานวิจัยของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote speakers) และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการท่านอื่น ๆ มีหัวข้อที่น่าสนใจ หลากหลาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์4.0 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น โดยผู้นำเสนองานประชุมวิชาการให้ครั้งนี้ มีงานวิจัยที่หลากหลาย และนำสถิติเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาสถิติได้เป็นอย่างดี


การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ

ข้าพเจ้าคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษา สาขาวิชาสถิติ เพื่อยกตัวอย่างให้เห็นถึงประโยชน์ในการเรียนสถิติ และการประยุกต์ใช้งานกับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะแนวคิด Thailand 4.0 ที่มีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีพื้นฐานจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรม ในยุค Thailand 1.0 ก่อนจะมีการพัฒนาการผลิต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจจากการเป็นประเทศในกลุ่มรายได้ จนกลายเป็นประเทศกลุ่มรายได้ กลาง-สูง 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=765
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 237  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 10:14:02   เปิดอ่าน 86  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง