รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
วันที่เขียน 13/6/2562 15:18:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2566 1:19:36
เปิดอ่าน: 2575 ครั้ง

รายงานการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019

การนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ The Hurdle Negative Binomial - New Weighted Lindley Distribution and Its Application เป็นการสร้างการแจกแจงใหม่ที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงนับที่การเกิดศูนย์นั้นเป็นศูนย์ที่แท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การเข้ารับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยจำนวน 0 วันคือการที่หมอวินิจฉัยให้รับยาแล้วกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนพักดูอาการหรือรักษา แต่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่การเข้ารับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยจำนวน 0 วันเกิดขึ้นจากการที่เข้านอนในโรงพยาบาลไม่เกิน 4 หรือ 6 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะนับเป็น 0 วันทั้ง ๆ ที่ผู้ป่วยนั้นถูกวินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาโดยการนอน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาการแจกแจงใหม่นั้นสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สำหรับการพัฒนาตัวแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับข้อมูลมากขึ้น

          การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโดยสังเขป

                หัวข้อ Integer Programming Model in Handling IT Incident Workload บรรยายโดย Haslaile Abdullah ได้นำเสนอระบบที่เรียกว่า Incident Ticket System (ITS) เพื่อใช้ในองค์กรเพื่อระบุและจับปัญหาการบริการที่ล้มเหลวของระบบไอที ซึ่งทีมบุคลากรหรือทีมสนับสนุนด้านไอที มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทความรุนแรงและมีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขและระดับความเชี่ยวชาญร่วมกับทักษะที่แตกต่างกันเพื่อปิดใบอนุญาตที่ล้มเหลวนั้น ดังนั้นการจัดสรรปริมาณใบอนุญาตที่เหมาะสมให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมด ซึ่งใบอนุญาตในเวลาขั้นต่ำ ฝ่ายช่วยเหลือด้านไอทีทุกคนควรมีปริมาณใบอนุญาตที่ถูกต้องตามระดับความรุนแรง และให้เกิดความสมดุลจำนวนใบอนุญาตที่สมาชิกในทีมแต่ละคนควรได้รับตามลำดับ เพื่อให้ปริมาณงานที่ส่งมอบสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่าเต็มรูปแบบ โดยมีการใช้การเขียนโปรแกรม (IP) ในการจัดสรรตั๋วเหตุการณ์ทาง IT และโมเดล IP ถูกนำไปใช้ใน Microsoft ซอฟต์แวร์ Excel โดยใช้ SOLVER ผลการแก้ไขปัญหานั้นแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง IP ที่เสนอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดสรรใบอนุญาตในความรุนแรงได้เป็นอย่างดี

                  หัวข้อ Formulation of a New Model: Basic Traffic Units to Predict Possible Congestion บรรยายโดย Khairani Abd. Majid ได้นำเสนอรูปแบบของเครือข่ายพื้นฐาน (การจราจรขั้นพื้นฐานหน่วย - BTUs) ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นจึงศึกษาการจำลองสถานการณ์ดำเนินการในชุดของเครือข่ายการจราจรขนาดเล็กสำหรับแต่ละเครือข่ายที่กว้างขวางและทฤษฎีการเข้าคิวนำไปใช้ในการคำนวณการวัดประสิทธิภาพ พร้อมกับการคำนวณตาม BTU จากผลที่วัดได้ของทฤษฎีแถวคอยและจากรุ่น BTU สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบใหม่สามารถใช้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อวางแผนพลาซ่าโทรและคาดการณ์ความแออัดที่เป็นไปได้ เชื่อกันว่าสามารถใช้ BTU ได้แม้สำหรับเครือข่ายที่ซับซ้อน

                   หัวข้อ Mathematical Model for Oil and Gas Detection Using Vegetation Reflectance บรรยายโดย  Nur Asyatulmaila Mohamad Asri ได้ศึกษาผลกระทบของการรั่วซึมของไฮโดรคาร์บอนที่มีต่อต้นปาล์มน้ำมัน โดยศึกษาจากชุดดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVIs) เป็นตัวแปรอิสระและให้ไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และรากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)  ซึ่งผลการศึกษาพบกว่าการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ใหม่โดยใช้พืชพรรณการสะท้อนแสงมีประโยชน์อย่างมากในแหล่งน้ำมันและก๊าซเนื่องจากเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งในการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซใหม่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ต่อตนเอง

เป็นการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการนำความรู้ที่ได้จากการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟังความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างการประชุมฯ มาใช้ในบูรณาการในการเรียนการสอน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต

ต่อหน่วยงาน

          เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้รู้จักกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในการการประชุมฯครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับรางวัล Outstanding paper award อีกด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=964
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2566 6:47:48   เปิดอ่าน 8  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2566 13:45:03   เปิดอ่าน 8  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 27/9/2566 0:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2566 13:44:43   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง