รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
วันที่เขียน 13/6/2562 15:18:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 17:45:43
เปิดอ่าน: 2354 ครั้ง

รายงานการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019

การนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ The Hurdle Negative Binomial - New Weighted Lindley Distribution and Its Application เป็นการสร้างการแจกแจงใหม่ที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงนับที่การเกิดศูนย์นั้นเป็นศูนย์ที่แท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การเข้ารับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยจำนวน 0 วันคือการที่หมอวินิจฉัยให้รับยาแล้วกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนพักดูอาการหรือรักษา แต่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่การเข้ารับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยจำนวน 0 วันเกิดขึ้นจากการที่เข้านอนในโรงพยาบาลไม่เกิน 4 หรือ 6 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะนับเป็น 0 วันทั้ง ๆ ที่ผู้ป่วยนั้นถูกวินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาโดยการนอน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาการแจกแจงใหม่นั้นสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สำหรับการพัฒนาตัวแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับข้อมูลมากขึ้น

          การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโดยสังเขป

                หัวข้อ Integer Programming Model in Handling IT Incident Workload บรรยายโดย Haslaile Abdullah ได้นำเสนอระบบที่เรียกว่า Incident Ticket System (ITS) เพื่อใช้ในองค์กรเพื่อระบุและจับปัญหาการบริการที่ล้มเหลวของระบบไอที ซึ่งทีมบุคลากรหรือทีมสนับสนุนด้านไอที มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทความรุนแรงและมีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขและระดับความเชี่ยวชาญร่วมกับทักษะที่แตกต่างกันเพื่อปิดใบอนุญาตที่ล้มเหลวนั้น ดังนั้นการจัดสรรปริมาณใบอนุญาตที่เหมาะสมให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมด ซึ่งใบอนุญาตในเวลาขั้นต่ำ ฝ่ายช่วยเหลือด้านไอทีทุกคนควรมีปริมาณใบอนุญาตที่ถูกต้องตามระดับความรุนแรง และให้เกิดความสมดุลจำนวนใบอนุญาตที่สมาชิกในทีมแต่ละคนควรได้รับตามลำดับ เพื่อให้ปริมาณงานที่ส่งมอบสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่าเต็มรูปแบบ โดยมีการใช้การเขียนโปรแกรม (IP) ในการจัดสรรตั๋วเหตุการณ์ทาง IT และโมเดล IP ถูกนำไปใช้ใน Microsoft ซอฟต์แวร์ Excel โดยใช้ SOLVER ผลการแก้ไขปัญหานั้นแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง IP ที่เสนอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดสรรใบอนุญาตในความรุนแรงได้เป็นอย่างดี

                  หัวข้อ Formulation of a New Model: Basic Traffic Units to Predict Possible Congestion บรรยายโดย Khairani Abd. Majid ได้นำเสนอรูปแบบของเครือข่ายพื้นฐาน (การจราจรขั้นพื้นฐานหน่วย - BTUs) ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นจึงศึกษาการจำลองสถานการณ์ดำเนินการในชุดของเครือข่ายการจราจรขนาดเล็กสำหรับแต่ละเครือข่ายที่กว้างขวางและทฤษฎีการเข้าคิวนำไปใช้ในการคำนวณการวัดประสิทธิภาพ พร้อมกับการคำนวณตาม BTU จากผลที่วัดได้ของทฤษฎีแถวคอยและจากรุ่น BTU สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบใหม่สามารถใช้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อวางแผนพลาซ่าโทรและคาดการณ์ความแออัดที่เป็นไปได้ เชื่อกันว่าสามารถใช้ BTU ได้แม้สำหรับเครือข่ายที่ซับซ้อน

                   หัวข้อ Mathematical Model for Oil and Gas Detection Using Vegetation Reflectance บรรยายโดย  Nur Asyatulmaila Mohamad Asri ได้ศึกษาผลกระทบของการรั่วซึมของไฮโดรคาร์บอนที่มีต่อต้นปาล์มน้ำมัน โดยศึกษาจากชุดดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVIs) เป็นตัวแปรอิสระและให้ไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และรากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)  ซึ่งผลการศึกษาพบกว่าการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ใหม่โดยใช้พืชพรรณการสะท้อนแสงมีประโยชน์อย่างมากในแหล่งน้ำมันและก๊าซเนื่องจากเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งในการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซใหม่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ต่อตนเอง

เป็นการพัฒนาทางวิชาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการนำความรู้ที่ได้จากการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟังความรู้ใหม่ๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างการประชุมฯ มาใช้ในบูรณาการในการเรียนการสอน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต

ต่อหน่วยงาน

          เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้รู้จักกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในการการประชุมฯครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับรางวัล Outstanding paper award อีกด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=964
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 237  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 10:14:02   เปิดอ่าน 86  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง