หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office
วันที่เขียน 3/7/2562 10:56:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 18:46:20
เปิดอ่าน: 2807 ครั้ง

จากการได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเลขที่ ศธ 0523.4.4/366 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยภายหลังการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการอบรม

การเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office

 

          จากการได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเลขที่ ศธ 0523.4.4/366 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยภายหลังการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการอบรม ดังต่อไปนี้

          1. เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องเกณฑ์ของสำนักงานงานสีเขียว (Green Office) โดย รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม เนื้อหาจะกล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีอยู่ 7 หมวด ดังนี้

          หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ

          หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office

          หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

          หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

          หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน

          หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

          หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          2. เข้าฟังบรรยายเรื่องการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม จากวิทยากรท่านเดิม เนื้อหาประกอบด้วย

- การวางแผนการตรวจประเมิน

- การปฏิบัติการตรวจประเมิน

- เทคนิคการตั้งคำถามในการตรวจประเมิน

- การรายงานผลการตรวจประเมิน

- การติดตามผลการแก้ไข และการปิดประเด็นข้อบกพร่อง

          และมีการยกตัวอย่างการตรวจประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์การตรวจประเมินของวิทยากรในหลากหลายสถานการณ์

          3. มีการสอบประเมินผลเพื่อเป็นผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว และได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรม

 

 

          จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการประเมินสำนักงานสีเขียว และสามารถสอบประเมินผลผ่าน เพื่อเป็นผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา ชว 351 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถสอดแทรกความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียวให้กับนักศึกษาในหลายวิชา

 

                                                         นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=971
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การพัฒนาตนเอง » ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอิ...
ไวน์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 7/6/2566 15:12:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 4:54:01   เปิดอ่าน 7  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาตนเอง » ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอิ...
ไวน์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 7/6/2566 14:31:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 8:14:45   เปิดอ่าน 6  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 14:45:38   เปิดอ่าน 3163  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 10:54:29   เปิดอ่าน 39  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเ...
สถิติ  สถิติทดสอบ  สถิติประยุกต์  ห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 17:51:43   เปิดอ่าน 2189  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง