ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ NACED ครั้งที่ 1
วันที่เขียน 2/4/2562 23:44:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:32:13
เปิดอ่าน: 1519 ครั้ง

การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ได้ยึดแนวทางการทำวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตกรรม 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายว่า ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตกรรม 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในภาพรวม ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

             จากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับฟังการอฺภิปราย ในหัวข้อเรื่องการวิจัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย คุณสมปรารถนา สุขทวี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้มีความเข้าใจว่าจะต้องมีการทำวิจัยทางการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตกรรม 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในภาพรวม ว่า “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านความมั่นคง : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

โดยร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (National Research and Innovation Strategy) มีดังนี้

  1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทาง
  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
  4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 

นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในส่วนของผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในหัวข้อต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจ และเห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในส่วนของสาขาวิชาการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งข้าพเจ้าสามารถนำไปบอกเล่าให้นักศึกษาในรายวิชา วท497 สหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องเลือกใช้เทคนิคทางสถิติฟังได้ จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=942
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2564 23:07:47   เปิดอ่าน 100  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 4:29:53   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2564 20:14:38   เปิดอ่าน 96  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง