การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งและการคัดเลือกยีสต์ทนแรงดันออสโมติก
วันที่เขียน 11/1/2562 15:33:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 21:13:55
เปิดอ่าน: 716 ครั้ง

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการของ นางสาวจุฑามาศ มณีวงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำจากการแช่อิ่มแห้ว และงานวิจัยเรื่องการแยกและคัดเลือกยีสต์ชอบแรงดันออสโมติกสูงจากน้ำผึ้งท้องถิ่นเพื่อผลิตเอทานอล โดยสรุปเนื้อหาของงานวิจัยได้ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำจากการแช่อิ่มแห้ว โดย จันทร์เพ็ญ บุตรใส และ เสน่ห์ บัวสนิท ในกระบวนการการผลิตแห้วแช่อิ่ม มีของเหลือทิ้งจากกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญได้แก่ น้ำแช่อิ่มแห้ว ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำน้ำแช่อิ่มแห้วซึ่งมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลัก มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาผลิตน้ำส้มสายชู โดยกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูนี้เริ่มจาก นำน้ำแช่อิ่มแห้วมาปรับค่าความหวานด้วยน้ำตาลให้มีค่าเท่ากับ 20 องศาบริกซ์ เพื่อนำไปหมักให้ได้แอลกอฮอล์ด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae var. Bugundy โดยทำการหมักที่พีเอช 4.5 หมักนาน 4 สัปดาห์ ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 9.33 หลังจากนั้นนำแอลกอฮอล์ที่ได้มาหมักให้เป็นน้ำส้มสายชู โดยนำแอลกอฮอล์ที่ได้มาปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ให้มีความเข้มข้นเริ่มต้นคือ ร้อยละ 5 แล้วหมักน้ำส้มสายชูด้วยเชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 นาน 7 วัน พบว่าได้น้ำส้มสายชูจากน้ำแช่อิ่มแห้วที่มีปริมาณกรดอะซิติกเท่ากับ 2.75 กรัม/100 มิลลิลิตร จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารมาแปรรูป เป็นการลดปริมาณของเหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งดังกล่าว การแยกและคัดเลือกยีสต์ชอบแรงดันออสโมติกสูงจากน้ำผึ้งท้องถิ่นเพื่อผลิตเอทานอล โดยโซเดีย มาหะมะ และคณะ ที่มาของงานวิจัยนี้คือ ในการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการผลิตคือความเข้มข้นของสารตั้งต้น คือ น้ำตาล เมื่อใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงก็จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ก็คือเอทานอลในปริมาณที่สูงด้วย แต่การใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นสูงจะส่งผลต่อยีสต์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก เนื่องจากไม่สามารถทนต่อแรงดันออสโมติกสูงๆ ได้ งานวิจัยนี้จึงคัดเลือกยีสต์ที่สามารถทนแรงดันออสโมติกสูงจากน้ำผึ้ง 3 แหล่ง ได้แก่ อำเภอบาเจาะ, อำเภอศรีสาคร และ อำเภอรือเสาะ พบว่ายีสต์ 2 ไอโซเลท ได้แก่ BD1-1 และ SC3-3 สามารถหมักอาหาร Yeast Malt Broth ที่มีน้ำตาลกลูโคสเข้มข้นร้อยละ 10 ได้ปริมาณเอทานอลร้อยละ 3.95 เมื่อเปรียบเทียบกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลได้ร้อยละ 4.6 จากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้และแนวทางในการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง และการคัดเลือกยีสต์จากน้ำผึ้ง เพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าจากของเหลือทิ้งและปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอล ตามลำดับ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=917
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental audit) » การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental audit)
การตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถระบุประสิทธีภาพ ของระบบการจัดการว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งการตรวจประเมินระบบฯ เพื่อขอรับการรับรอง จะดำเนินงานจากองค์กรภายนอก ซึ่งจะมีวิธีการโดยเฉพาะ ดังน้ันผู...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปานวาด ศิลปวัฒนา  วันที่เขียน 3/9/2562 11:33:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 15:34:33   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การนำเสนอผลงาน » รายงานเข้าร่วมประชุมแลพเสนอผลงาน ISET2019
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa พัทยา เสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง The optimization conditions for lon...
เข้าร่วมประชุมวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 2/9/2562 16:44:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 3:29:11   เปิดอ่าน 33  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 21 “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: Genetics for Sustainable Development”
การเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 21 นี้ มีการนำเสนอความรู้ครอบคุลมวิชาการด้านพันธุศาสตร์ทุกแขนง ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์มนุษย์...
พันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 21     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/8/2562 13:10:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 8:26:57   เปิดอ่าน 158  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ » วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
โดยทั่วไปวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์จะมีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากงานวิจัยบางชิ้นงานต้องการทำให้ผลการวิจัยดีขึ้น มีความน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้อง และมีความทันสมัย ดังนั้น...
การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยแบบผสม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ลัคนา วัฒนะชีวะกุล  วันที่เขียน 23/7/2562 15:25:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 20:45:45   เปิดอ่าน 208  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง