สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการอบรมโปรแกรม AMos
วันที่เขียน 10/9/2561 13:44:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 20:10:59
เปิดอ่าน: 2895 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง MBA2 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos เลขที่ ศธ.0523.4.7/89 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่ 2 และข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos โดยมีเนื้อหาการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1.การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) 2. ความเข้าใจเบื้องต้นโมเดลสมการโครงสร้าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos 3. หลักการวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory and Confirmatory Factor Analysis) 4. First Order CFA และ Second Order CFA 5.การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ด้วยโปรแกรม Amos 6. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) 7. ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วย Amos ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Amos โดยใช้ ภาพกราฟิกในการคำนวณ ได้คำนวณแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่โปรแกรม SPSS ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Amos ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลระยะยาวและข้อมูลภาคตัดขวางหรือข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยถ้าพิจารณาในเรื่องของตัวแปรก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรเดี่ยวและพหุตัวแปร ที่วัดหลายระดับ ทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภท จากความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง MBA2 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos เลขที่ ศธ.0523.4.7/89 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่ 2 และข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos โดยมีเนื้อหาการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1.การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) 2. ความเข้าใจเบื้องต้นโมเดลสมการโครงสร้าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos 3. หลักการวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory and Confirmatory Factor Analysis) 4. First Order CFA และ Second Order CFA 5.การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ด้วยโปรแกรม Amos 6. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) 7. ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วย Amos ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Amos โดยใช้ ภาพกราฟิกในการคำนวณ ได้คำนวณแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่โปรแกรม SPSS ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Amos ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลระยะยาวและข้อมูลภาคตัดขวางหรือข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยถ้าพิจารณาในเรื่องของตัวแปรก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรเดี่ยวและพหุตัวแปร ที่วัดหลายระดับ ทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภท จากความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=865
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:19:47   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:20:31   เปิดอ่าน 34  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเ...
สถิติ  สถิติทดสอบ  สถิติประยุกต์  ห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:21:14   เปิดอ่าน 2182  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30...
บทความวิชาการ  วารสารวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:21:57   เปิดอ่าน 889  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:22:41   เปิดอ่าน 882  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง