Blog : Amos
รหัสอ้างอิง : 298
ชื่อสมาชิก : เชิดชัย มีเอียด
เพศ : ชาย
อีเมล์ : cherdchai_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : Amos
รายละเอียดการอบรมAmos
Amos » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการอบรมโปรแกรม AMos
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง MBA2 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos เลขที่ ศธ.0523.4.7/89 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่ 2 และข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos โดยมีเนื้อหาการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1.การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) 2. ความเข้าใจเบื้องต้นโมเดลสมการโครงสร้าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos 3. หลักการวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory and Confirmatory Factor Analysis) 4. First Order CFA และ Second Order CFA 5.การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ด้วยโปรแกรม Amos 6. การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) 7. ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วย Amos ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Amos โดยใช้ ภาพกราฟิกในการคำนวณ ได้คำนวณแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่โปรแกรม SPSS ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Amos ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลระยะยาวและข้อมูลภาคตัดขวางหรือข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยถ้าพิจารณาในเรื่องของตัวแปรก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรเดี่ยวและพหุตัวแปร ที่วัดหลายระดับ ทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภท จากความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3109  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 10/9/2561 13:44:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 23:31:32

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้