ประชุมวิชาการประจำปี 2560
วันที่เขียน 2/9/2561 1:40:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/10/2565 3:24:05
เปิดอ่าน: 2334 ครั้ง

ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา ทิพย์ชะ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ. ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องงานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมจำลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ โดย อ. ภัควี หะยะมิน ในหัวข้อ ได้ทราบถึงการพัฒนาแอพพลิเคชันคือ Thunkable และ ฐานข้อมูล Firebase ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตำแหน่งที่แม่นยำของรถรับส่งนักเรียนได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Followsna เพื่อทำหน้าที่แสดงตำแหน่งรถบนแผนที่กูเกิ้ลแมพ และ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองโลจิตหลายทางเลือกของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ. พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ในหัวข้อ ได้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป และพืชไร่ ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ด้วยแบบจำลองโลจิตหลายทางเลือก ต้องให้ความสำคัญกำหนดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งได้เดินไปดูการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ของนายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง และ นางสาวศรัณญา เฮงสวัสดิ์ ซึ่งเขาได้ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพยากรณ์การระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และพบว่าการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนทำให้ค่าระดับการติดเชื้อและจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลง จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฟังในส่วนภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาทางด้านการวิจัยในเชิงประยุกต์ โดยการนำความรู้จากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้จากการประชุม มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร่งานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ของตนเองในด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ

ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา ทิพย์ชะ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ. ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องงานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมจำลองพฤติกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ โดย อ. ภัควี หะยะมิน ในหัวข้อ ได้ทราบถึงการพัฒนาแอพพลิเคชันคือ Thunkable และ ฐานข้อมูล Firebase ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตำแหน่งที่แม่นยำของรถรับส่งนักเรียนได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Followsna เพื่อทำหน้าที่แสดงตำแหน่งรถบนแผนที่กูเกิ้ลแมพ และ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองโลจิตหลายทางเลือกของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ. พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ในหัวข้อ ได้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป และพืชไร่ ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ด้วยแบบจำลองโลจิตหลายทางเลือก ต้องให้ความสำคัญกำหนดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งได้เดินไปดูการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ของนายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง และ นางสาวศรัณญา เฮงสวัสดิ์ ซึ่งเขาได้ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพยากรณ์การระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และพบว่าการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนทำให้ค่าระดับการติดเชื้อและจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลง จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฟังในส่วนภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาทางด้านการวิจัยในเชิงประยุกต์ โดยการนำความรู้จากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้จากการประชุม มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร่งานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ของตนเองในด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยการนำความรู้จากการวิจัยและข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากการประชุม พบปะผู้เชี่ยวชาญและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ในทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการทำวิจัยและการถ่ายทอดให้นักศึกษา เพื่อให้มองเห็นการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=842
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 23:58:32   เปิดอ่าน 52  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 14:24:50   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง