สะเต็มศึกษากับนาโนเทคโนโลยี
วันที่เขียน 25/3/2561 23:36:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 4:31:42
เปิดอ่าน: 3055 ครั้ง

การนำความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี เรื่อง ท่อนาโนคาร์บอน มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของท่อนาโนคาร์บอนผนังเดียวชนิดต่าง ๆ สร้างแบบจำลองของท่อนาโนคาร์บอนผนังเดียวชนิดต่าง ๆ การใช้เทคนิค Stop Motion แสดงการม้วนตัวแผ่นกราฟีนเป็นท่อนาโนคาร์บอน และการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเวกเตอร์

จากการเข้าร่วมประุมวิชาการวทร23 ข้าพเจ้าขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษากับนาโนเทคโนโลยี ดังนี้ การนำความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี เรื่อง ท่อนาโนคาร์บอน มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของท่อนาโนคาร์บอนผนังเดียวชนิดต่าง ๆ สร้างแบบจำลองของท่อนาโนคาร์บอนผนังเดียวชนิดต่าง ๆ การใช้เทคนิค Stop Motion แสดงการม้วนตัวแผ่นกราฟีนเป็นท่อนาโนคาร์บอน และการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเวกเตอร์ อธิบายรูปแบบการม้วนของท่อคาร์บอนนาโนผนังชั้นเดียว โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรม 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1. การระบุปัญหา จะมีการใช้คลิปวิดีโอข่าวการสร้างลิฟต์อวกาศของประเทศญี่ปุ่น และบทความมาเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้ 2. การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จะใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนหาข้อมูลให้เพียงพอสำหรับการทำชิ้นงานตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. การออกแบบการแก้ปัญหา จะกำหนดให้มีการสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาและนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองของท่อคาร์บอนนาโนผนังชั้นเดียว 4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา จะใช้การสร้างผังการปฏิบัติงาน แล้วดำเนินการแก้ปัญหาตามผังการปฏิบัติงาน 5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา ทดสอบแบบจำลองท่อนาโนคาร์บอนแล้วปรับปรุงให้ชิ้นงานเป็นไปตามจุดประสงค์ 6. การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานของตนเองและตอบข้อซักถาม

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=790
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง