การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน
วันที่เขียน 25/3/2561 23:30:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 3:35:29
เปิดอ่าน: 2581 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพลังงาน ในเรื่องปิโตรเลียม

จาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ วทร23 ข้าพเจ้าขอเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพลังงาน ในเรื่องปิโตรเลียม เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ปิโตรเลียมแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทาอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปิโตรเลียม เช่น น้ามันหล่อลื่น ลิปสติก เทียนไข ปิโตรเลียเจล เป็นต้น 
ซึ่งในเนื้อหากิจกรรมนี้จะกล่าวถึง การเกิดปิโตรเลียม การสำรวจ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม เพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดปิโตรเลียม การสำรวจ การผลิตปิโตรเลียมและมาตรการความปลอดภัย โดยจะเน้นขั้นตอนการสำรวจปิโตรเลียม สามารถให้ผู้เข้าอบรมมีการวางแผนมีการวางแผนในการผลิตปิโตรเลียม โดยออกแบบ การวางหลุมผลิตปิโตรเลียมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และออกแบบอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้การผลิตปิโตรเลียมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจตำแหน่งในการสำรวจ การขุดสำรวจเพิ่มเติม เพื่อสรุปผลประกอบการของบริษัท กาไร/ขาดทุน กี่ล้านบาท จะเป็นการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่สถานการณ์ในชีวิตจริง รวมถึง การออกแบบสร้างนวัตกรรมตามความสนใจ สามารถนาไปบูรณาการกับทักษะด้านสะเต็มได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=789
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง