สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
วันที่เขียน 18/12/2560 10:42:07     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 9:18:55
เปิดอ่าน: 3472 ครั้ง

จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้าพเจ้าได้สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

  1. การพัฒนาด้านการวิจัย : ได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายต่าง ๆ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “อุตสาหกรรมเกษตรไทย 4.0” และ “ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตพืชสวนไทย” ความรู้ที่ได้รับในส่วนนี้ สามารถนำมาตั้งโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยสร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรม ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางพืชสวนต่าง ๆ

    2. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน : ได้นำเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์ 1 เรื่อง ดังนี้

-  งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดแคลลัสในกนกนารี (Selaginella)” พืชสกุลกนกนารีเป็นไม้คลุมดินรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดิน  เป็นไม้ประดับให้ความร่มรื่นสวยงาม ในปัจจุบันมีความสนใจนำพืชสกุลกนกนารีมาใช้ประโยชน์ด้านเภสัชกรรมเพิ่มมากขึ้น เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถนำมาใช้ขยายพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อพืชเพื่อสกัดสารสำคัญได้ แต่ยังมีการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสกุลนี้ค่อนข้างน้อย จึงได้ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อในกนกนารีชนิด S. siamensis พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการฟอกฆ่าเชื้อ คือ การแช่ mercuric chloride 0.1% นาน 5 นาที ซึ่งมีอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ต่ำที่สุด 40% และมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด 60% สำหรับการศึกษาการชักนำให้เกิดแคลลัสได้ทดลองในกนกนารีชนิด S. uncinata พบว่า ชิ้นส่วนปลายยอดสามารถเกิดแคลลัสได้ทุกกรรมวิธียกเว้น 2,4-D 0 µM โดยสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการชักนำให้เกิดแคลลัส คือ การใช้อาหารเพาะเลี้ยงที่เติม 2,4-D 5 µM และเพาะเลี้ยงภายใต้สภาพมีแสง ซึ่งสามารถชักนำให้เกิดแคลลัสได้สูงที่สุด 100% และแคลลัสมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างที่สุด 6.6 มิลลิเมตร

 นอกจากนี้ได้เข้าฟังและชมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ตามความสนใจ เช่น

-      งานวิจัยเรื่อง “ผลของชนิดของแสงและน้ำตาลซูโครสต่อการสร้างเหง้าขิงในสภาพปลอดเชื้อ” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สภาวะที่เหมาะสมของคุณภาพแสงและความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อสร้างเหง้าขิงที่นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ การใช้น้ำตาลซูโครส 8-10% ร่วมกับการให้แสงจากหลอด LED สีแดงและสีขาว

-      งานวิจัยเรื่อง “ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องคำปอน (Dendrobium dixanthun Lchb.f.) เอื้องคำกิ่ว (Dendrobium signatum Rchb. F.) และเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง   (Dendrobium tortile Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มที่งอกจากเมล็ดกล้วยไม้เอื้องทั้งสามชนิด โดยแต่ละชนิดใช้ส่วนผสมของ NAA และ BA ที่แตกต่างกัน

-      งานวิจัยเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินผลัมด้วยเทคนิคการใช้ช่อดอก” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชิ้นส่วนช่อดอกอ่อนนำมาเป็นชิ้นส่วนตั้งต้นในการกระตุ้นให้เกิดต้นอินทผลัม ซึ่งมีขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดแคลลัสและการพัฒนาเกิดต้นใหม่ได้สำเร็จ จนกระทั่งการชักนำให้ต้นยืดยาวและออกรากโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต

-      งานวิจัยเรื่อง “ผลของ BAP และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของชิ้นส่วนข้อส้มโอพันธุ์มณีอีสาน” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การนำชิ้นส่วนข้อมาเพาะเลี้ยงให้เกิดยอดได้ดีที่สุดบนอาหารสูตร MT ที่เติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

-      งานวิจัยเรื่อง “ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดยอดของไผ่ซางหม่นในสภาพปลอดเชื้อ” ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สภาวะฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนข้อที่เหมาะสม คือ คลอรอกซ์ 10% 10 นาที และสภาวะที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดยอด คือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

      จากความรู้ที่ได้รับข้างต้น สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างที่เกี่ยวข้อง ๆ เช่น ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เป็นต้น 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=754
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:23:57   เปิดอ่าน 62  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:10   เปิดอ่าน 85  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:20   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง