เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ
วันที่เขียน 18/4/2560 16:28:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 17:57:00
เปิดอ่าน: 3175 ครั้ง

ในปัจจุบันงานวิจัยไม่ได้สืบค้นข้อมูลเฉพาะในสาขาของตัวเองเท่านั้น ยังมีการค้นหาข้อมูลนอกสาขามากถึง 44% และมีความร่วมมือกับสาขาอื่น และนอกประเทศ ถึง 47% โดยเฉลี่ยนักวิชาการมีการอ่านวารสาร 6 เรื่องต่อสัปดาห์ ซึ่งได้จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ScienceDirect หรือ Mendeley หรือ EBSCO เป็นต้น สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ 3,800 Journals ครอบคลุม 24 สาขา

          การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล EBSCO จะสืบค้นงานฐานข้อมูลผ่านหน้า website หอสมุด ซึ่งในฐานข้อมูล EBSCO จะมีเครื่องมือเด่นๆ คือ Research starter, Full text finder และ Plum print  โดยข้อมูลที่ได้นี้นักวิจัยสามรถนำไปอ้างอิงได้ และในการหา Full text จะมีตัวเลือกก่อนการสืบค้น(Search option) กรองผลการสืบค้น(Refine result)  เครื่องมือจัดการการสืบค้น(Tools) แจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่ (Keyword alert) แจ้งเตือนเมื่อมีวารสารใหม่(Journal alert) ระบุสาขาที่ต้องการสืบค้น(Advance search) ทำให่การสืบค้นง่าย สะดวกและแคบลงมา และยังมี Plum print  matrices เป็นตัวบ่งชี้ว่าวารสารนั้นมีการสืบค้นมากหรือน้อยอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นหา E-books และดาวน์โหลด(Download) จัดเก็บไว้ได้อีกด้วย

            การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ScienceDirect และ Mendeley สามารถสืบค้นงานฐานข้อมูลผ่านหน้า website หอสมุด เช่นเดียวกัน ซึ่งการวิจัยในปัจจุบันไม่ได้สืบค้นข้อมูลเฉพาะในสาขาของตัวเองเท่านั้น ยังมีการค้นหาข้อมูลนอกสาขามากถึง 44% และมีความร่วมมือกับสาขาอื่น และนอกประเทศ ถึง 47% โดยเฉลี่ยนักวิชาการมีการอ่านวารสาร 6 เรื่องต่อสัปดาห์ ซึ่งได้จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ScienceDirect หรือ Mendeley สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ 3,800 Journals ครอบคลุม 24 สาขา ในการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ScienceDirect สามารถทำได้ง่าย โดยใส่ keyword  ที่ต้องการสืบค้น หรือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร หนังสือ และใน Full text ที่สืบค้นได้จะมี Highlights คล้ายส่วนสำคัญในการอ่านสรุปสั้นๆเอาไว้ด้วย ส่วนการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล Mendeley จะมี Full text นับล้านฉบับ มีทั้งผ่านการกรอง และยังไม่ได้กรอง ที่สามารถอ้างอิงและอ้างอิงไม่ได้ และมีระบบการทำงานคล้าย Facebook ทำให้สามารถโพส Status, Time lines หรือ Follow ติดตามผลงานใครก็ได้ โดยสามารถกรองคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยดูจากค่า n-index ของบุคคลที่ติดตามผลงานได้  นอกจากนี้ยังสามารถ install Mendeley Desktop Plugin MS word เพื่อง่ายต่อการเขียนบรรณานุกรรม ในงานเขียนต่างๆ ซึ่งสามารถดึงเอา Full text จากฐานข้อมูลเข้าสู่ MS word โดยตรง และมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรรมที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามที่แต่ละวารสารกำหนด  และในฐานข้อมูล Mendeley ยังสามารถหากลุ่มงานวิจัย หรือหาแหล่งทุน หรือหางาน ในสาขาที่สนใจได้ นับเป็นฐานข้อมูลที่เปิดกว้าง และทำให้มีผู้ที่สนใจเข้าไปใช้งานจำนวนมาก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขึ้นอย่างไร้พรมแดน แต่ข้อเสียคือ ข้อมูลมีจำนวนมาก และข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=681
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 237  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 10:14:02   เปิดอ่าน 86  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง