เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่เขียน 18/3/2559 9:12:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:02:41
เปิดอ่าน: 2299 ครั้ง

ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขั้นแรกต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการเขียนเพื่ออะไร เราจะตีพิมพ์ในวารสารแบบไหน นั่นคือเมื่อตีพิมพ์แล้วเราได้อะไรจากการตีพิมพ์ ตงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่ ถ้าเป็นจุดประสงค์เพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ก็ต้องตระหนักว่า เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุหรือไม่ เช่นวารสารที่จะลงไปตีพิมพ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ระยะเวลาที่วารสารตอบรับการตีพิมพ์ต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหน และเป็นวารสารที่ตรงกับเนื้อหาบทความของเราหรือไม่ ขั้นที่สำคัญสำหรับการเขียนคือต้องสามารถใช้เทคนิคการคัดลอกข้อความ ประโยค ในบทความอื่นให้เป็นภาษาของเรา (Paraphrasing) รวมถึงการเขียนหัวข้อบทความวิจัย (Possible Title) ส่วนประกอบของบทความโดยเฉพาะรูปภาพประกอบต้องมีความชัดเจนทั้งตัวอักษร ขนาดของรูป และการเชื่อมโยง ส่วนสำคัญของการรับพิจารณาบทความคือการพิจารณาของ Editor-in-Chief ต้องมีจดหมายถึง editor ซึ่งควรระบุชื่อจริงของ Editor และระบุความสำคัญของบทความของเรา

ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขั้นแรกต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการเขียนเพื่ออะไร เราจะตีพิมพ์ในวารสารแบบไหน นั่นคือเมื่อตีพิมพ์แล้วเราได้อะไรจากการตีพิมพ์ ตงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่ ถ้าเป็นจุดประสงค์เพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ก็ต้องตระหนักว่า เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุหรือไม่ เช่นวารสารที่จะลงไปตีพิมพ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ระยะเวลาที่วารสารตอบรับการตีพิมพ์ต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหน และเป็นวารสารที่ตรงกับเนื้อหาบทความของเราหรือไม่ ขั้นที่สำคัญสำหรับการเขียนคือต้องสามารถใช้เทคนิคการคัดลอกข้อความ ประโยค ในบทความอื่นให้เป็นภาษาของเรา (Paraphrasing) รวมถึงการเขียนหัวข้อบทความวิจัย (Possible Title) ส่วนประกอบของบทความโดยเฉพาะรูปภาพประกอบต้องมีความชัดเจนทั้งตัวอักษร ขนาดของรูป และการเชื่อมโยง  ส่วนสำคัญของการรับพิจารณาบทความคือการพิจารณาของ Editor-in-Chief ต้องมีจดหมายถึง editor ซึ่งควรระบุชื่อจริงของ Editor และระบุความสำคัญของบทความของเรา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=496
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:51:09   เปิดอ่าน 834  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง