สรุปรายงานจากการเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 7/3/2559 14:28:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:39:46
เปิดอ่าน: 4716 ครั้ง

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ ได้มีการเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปรสเตอร์ในสาขาต่างๆ มากมาย เช่น สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสังคมและมนุษยศาสตร์ จากหลายสถาบัน โดยการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ได้มีการบรรยายตามสาขา และห้องที่แยกกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานวิจัย ทำให้เกิดความรู้และมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนภาคโปรสเตอร์ ได้มีการจัดแสดงโปรสเตอร์วิชาการ บริเวณจัดงานประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินชม และสอบถามงานวิจัย ได้จากเจ้าของผลงานโดยตรง จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และการเรียนการสอนได้

         ข้าพเจ้า นางชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหา และการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระหว่าง วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังกล่าว ข้าพเจ้าขอสรุปเนื้อหา และการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

 สรุปเนื้อหาโดยย่อ 

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดประชุมวิชาการโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้รับฟังเสวนาวิชาการ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรไทย    การประชุมวิชาการฯ  ครั้งนี้ ได้มีการเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปรสเตอร์ในสาขาต่างๆ มากมาย เช่น สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสังคมและมนุษยศาสตร์  จากหลายสถาบัน  โดยการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ได้มีการบรรยายตามสาขา และห้อง ที่แยกกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานวิจัย ทำให้เกิดความรู้และมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนภาคโปรสเตอร์ ได้มีการจัดแสดงโปรสเตอร์วิชาการ บริเวณจัดงานประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินชม และสอบถามงานวิจัย ได้จากเจ้าของผลงานโดยตรง จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน

  การพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย

  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานวิจัย ซึ่งความรู้ที่ได้มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในงานวิจัยเป็นอย่างมากทำให้เกิดการวิเคราะห์ มุมมองของการทำงานวิจัยที่หลากหลายและเข้าใจการนำมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น

  การพัฒนาการเรียนการสอน

  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชา วิชา วท ๔๙๘ การเรียนรู้อิสระ และสอนหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจในการทำงานวิจัยได้

  คำสำคัญ :
  กลุ่มบทความ :
  หมวดหมู่ :
  แชร์ :
  https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=464
  ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
  ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
  รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
  ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
  ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 2:02:25   เปิดอ่าน 21  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
  เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
  ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:15:39   เปิดอ่าน 24  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
  สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเ...
  สถิติ  สถิติทดสอบ  สถิติประยุกต์  ห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
  ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:36:00   เปิดอ่าน 2166  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
  การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
  โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30...
  บทความวิชาการ  วารสารวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
  ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 4:50:05   เปิดอ่าน 882  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
  การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
  ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 3:09:30   เปิดอ่าน 875  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง