รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ก.ค. 2558)
วันที่เขียน 4/9/2558 11:51:30     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:33:59
เปิดอ่าน: 2632 ครั้ง

ข้าพเจ้านางสาวนฤมล เข็มกลัดเงินได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ขอรายงานการประชุมวิชาการโดยขอสรุปเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของข้าพเจ้าในหัวข้อ การศึกษายีน regulator กลุ่ม WD40 ในปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) ในงานวิจัยนี้ได้แยกยีน WD40 จากปทุมมา แล้วจึงศึกษาระดับการแสดงออกของยีนนี้ใน ดอก กลีบประดับ และใบของปทุมมา พบว่ายีนนี้แสดงออกมากในกลีบประดับทุกระยะ ซึ่งสอดคล้องกับการสะสมของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ายีนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในกลีบประดับของปทุมมา

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ

ข้าพเจ้า นางสาวนฤมล เข็มกลัดเงิน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 19 "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์" เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ. โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม เลขที่ ศธ. 0523.4.9.1/83 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณ การพัฒนาบุคลากรตามกรณีที่ 2 ดังนั้นจึงขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของประชุมวิชาการดัง ต่อไปนี้

การศึกษายีน regulator กลุ่ม WD40 ในปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.)

แอนโทไซยานิน (anthocyanins) เป็นเม็ดสีที่ทำให้เกิดสีสันต่างๆในดอกไม้หลายชนิด โดยทำให้เกิดสีตั้งแต่สีสีแดงจนถึงสีม่วง กระบวนการสังเคราะห์แอนโทไซยานินถูกควบคุมด้วยยีนหรือโปรตีนหลายชนิดที่ทำหน้าที่ร่วมกัน เช่น การทำงานของกลุ่มของโปรตีน MYB-bHLH-WD40 (โปรตีน 3 ชนิด) ทึ่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในระดับการแสดงออกของยีน (transcriptional level) โดยพบว่าโปรตีน WD40 (WD40 repeat proteins) เป็นโปรตีนที่ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน (protein-protein interaction) ในกระบวนการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน เช่น ในพิทูเนีย โปรตีน AN11 ซึ่งเป็นโปรตีนในกลุ่มของ WD40 สามารถเกิดปฎิสัมพันธ์กับ MYB protein AN2 และ bHLH protein AN1 เกิดเป็นคอมเพลกซ์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในกลีบดอกและเยื่อหุ้มเมล็ดได้ สำหรับในปทุมมางานวิจัยของ Sitchanukrit และคณะ จากสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถแยกยีน WD40-repeat จากกลีบประดับของดอกปทุมมาได้ โดยแยกยีนบางส่วนจากส่วนอนุรักษ์ของยีนโดยใช้ degenerate RT-PCR ก่อน แล้วจึงแยกยีนทั้งหมดโดยใช้วิธี rapid amplification of cDNA ends (RACE) – PCR โดยพบว่าลำดับดีเอ็นเอที่ได้สามารถแปลรหัสเป็นกรดอะมิโน 330 กรดอะมิโน และพบว่าลำดับดีเอ็นเอนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับยีน PAC1 จากข้าวโพดที่เป็นยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นักวิจัยในกลุ่มนี้ยังได้ศึกษาการแสดงออกของยีน CaWD40 (ยีน WD40 จากปทุมมา) ในเนื้อเยื่อต่างๆ โดยวิธิ Semi-quantitative RT-PCR พบว่า ยีน CaWD40 แสดงออกสูงในกลีบประดับทุกระยะ ซึ่งเป็นระยะที่มีการสะสมของเม็ดสีแอนโทไซยานินด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามระดับการแสดงออกของยีนนี้พบน้อยมากในดอกปทุมมาระยะต้นๆและจะแสดงออกเพิ่มขึ้นในระยะปลายของการพัฒนาดอก และไม่พบการแสดงออกของยีนนี้ในใบของปทุมมาที่มีสีเขียว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ยีน CaWD40 น่าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในกลีบประดับของปทุมมา

ที่มา: Sitchanukrit B, Duerasor K, Leelapon O, Teerakathiti T, Kuleung C and Chanvivattana Y. (2015) Molecular cloning and analysis of a WD40-repeat gene controlling anthocyanin pigmentation in Curcuma alismatifolia Gagnep. Proceeding in National Genetics Conference 2015. 15-17 July 2015 at Centara Hotel and convention center Khonkaen. pp. 119-124

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:31   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง