Phylogenetics Tree Reconstruction
วันที่เขียน 3/9/2558 13:12:30     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 20:39:56
เปิดอ่าน: 8490 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Phylogenetics Tree Reconstruction จัดอบรมโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Molecular Phylogenetics โดยได้รับฟังบรรยาย และฝึกทำปฏิบัติการ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์ และผู้ช่วยวิทยากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันศาสตร์และเครื่องมือทางด้าน Molecular Phylogenetics มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาความหลากหลายของสิงมีชีวิต เพราะเป็นการนำเอาองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการใช้ข้อมูลทางชีววิทยาโมเลกุล ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจในการศึกษาทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงอนุรักษ์ ในอีกหลายสาขาวิชา ตลอดการเข้าร่วมฝึกอบรมจะเป็นการฟังบรรยาย โดยเน้นที่หลักการสำคัญเกี่ยวกับ Basic molecular evolution, Molecular phylogenetics tree, Phylogenetics inference method และฝึกทำปฏิบัติการ DNA and protein sequence searching, Multiple sequence alignment, Phylogenetics tree and distance method, Maximum likelihood method, Bayesian method ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในฐานะผู้ใช้โปรแกรม (User) ทำให้เข้าใจ วิธีการ การใส่ข้อมูล การเลือกตัวแปร (parameter) การวิเคราะห์ และการเลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการวิเคราะห์และแปลผลที่ได้จากการใช้วิธีต่างๆ (Model analysis) การศึกษาทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน คือ การตรวจสอบวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างยีน (Gene) กับสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามรถใช้โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงออกมาในรูปของ Phylogenetics Tree และการศึกษาทางด้านนี้จะต้องพิจารณาถึง Monophyletic group คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน และบอกกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตไหนวิวัฒนาการก่อนหลัง ซึ่งจะสะท้อนประวัติศาสตร์วิวัฒนาการได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=405
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 15:36:59   เปิดอ่าน 87  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 18:48:31   เปิดอ่าน 120  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 19:31:38   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง