ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 616
ชื่อสมาชิก : รุ่งทิพย์ กาวารี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungthip-k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/11/2554 14:21:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/11/2554 14:21:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังต่อไปนี้ - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai – Agriculture)” โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน และ ดร.สมชาย บุญประดับ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมีแก๊สเพิ่มขึ้น เกิดเป็น greenhouse effect คือมีสภาพภูมิอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น กระแสน้ำอุ่นก็จะมาไล่กระแสน้ำเย็น เกาะต่างๆ ก็จะหายไป มีความเสี่ยงทางการเกษตรมากขึ้น และน้ำไม่เพียงพอ ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (25%) การใช้พื้นที่ในการเกษตร (24%) การก่อสร้างบ้านเรือน (6.4%) การขนส่งและอุตสาหกรรม มีผลทำให้เกิด greenhouse effect โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ การเลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การปลูกธัญพืช การปลูกข้าว การตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ น้ำฝน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พืชมีอายุสั้นลง แต่พืชประเภทอ้อย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ต้องมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ เป็นต้น - ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนองานวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์: - ได้นำความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ไปเป็นแนวทางและพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
นักวิทยาศาสตร์
#การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
#การตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในยาสมุนไพรและอาหารได้อย่างมั่นใจ
#การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS
#ภาพรวมและการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิจัยสมุนไพร โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี และเทคนิคสเปกโทรสโคปี
#แนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food issue 8
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
#ทำไมผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการต้องอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
#การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ
#เทคนิคการใช้งานเครื่องระเหยแบบหมุน (Evaporator)
12