โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 12:49:47
เปิดอ่าน: 75 ครั้ง

โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
  • ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้า ตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)” โดย นางสาวมยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง ทำให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้า ตำแหน่งทางวิชาการ เริ่มประกาศใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการภายใน 5 ปี ระดับปริญญาโท ต้องยื่นขอตำแหน่งภายใน 7 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องยื่นขอตำแหน่งฯ รองศาสตราจารย์ ภายใน 8 ปี มียกเว้นกลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณบดีเป็นต้นไป หากไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างจนกว่าจะได้รับตำแหน่ง ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี หากต่ำกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี อธิการบดีอาจสั่งเลิกจ้างได้
  • ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์การประเมินเอกสารการสอน/เอกสารคำสอน ผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดย นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารการสอน ผลงานวิจัยให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  • ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ” โดย ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ทำให้ทราบว่าสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย สำหรับการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2564 และอาจารย์จะต้องรับการประเมินผลการสอนซึ่งคณะมีขั้นตอนชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ดูแล และต้องผ่านคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ผลการประเมินของนักศึกษาในแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 การเตรียมเอกสารประกอบการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
  • ทำให้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
  • ทำให้ทราบการเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
  • ทำให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • ทำให้บุคลากรมีแรงกระตุ้นในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1424
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:34:29   เปิดอ่าน 24  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 16:56:52   เปิดอ่าน 41  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 6:48:57   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง