การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design)
วันที่เขียน 25/9/2566 9:36:35     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2566 0:54:45
เปิดอ่าน: 58 ครั้ง

การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) เป็นกระบวนการวางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินก่อนจากนั้นจึงจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในลำดับที่เหมาะสม การใช้วิธีนี้ช่วยให้การสอนมีความความสอดคล้องและมี ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design)  เป็นกระบวนการวางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินก่อนจากนั้นจึงจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในลำดับที่เหมาะสมในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนหลักในการใช้วิธี Backward design รวมถึงดังนี้:
1. กำหนดผลการเรียนรู้: ในขั้นตอนแรก ผู้สอนต้องกำหนดผลการเรียนรู้ คือสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้และทำเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ควรจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและบ่งบอกถึงความเข้าใจและทักษะที่นักเรียนควรพัฒนา
2. กำหนดวิธีการประเมิน: หลังจากกำหนดผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรกำหนดวิธีการประเมินที่จะใช้เพื่อวัดความสำเร็จในการบรรลุผลนั้น
3. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้: ผู้สอนจะกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน การออกแบบนี้ควรเน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
4. การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้: ผู้สอนจะทำการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้
5. การประเมินความสำเร็จ: ผู้สอนจะใช้วิธีการประเมินที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อวัดความสำเร็จของนักเรียนในการบรรลุผลการเรียนรู้ การประเมินจะช่วยให้ผู้สอนปรับปรุงกระบวนการสอนในอนาคต

backward design จึงเป็นวิธีการวางแผนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้และการประเมินก่อนจากการกำหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้วิธีนี้ช่วยให้การสอนมีความความสอดคล้องและมี ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1380
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) โดยใช้ chat gpt เข้ามาช่วย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) เป็นกระบวนการที่เรียบร้อยและเป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปที่มีค่าในสาขาวิชาต่าง ๆ การใช้ Chat GP...
Chat GPT Systematic Review     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ศิรินภา อ้ายเสาร์  วันที่เขียน 26/9/2566 16:11:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/12/2566 3:27:28   เปิดอ่าน 67  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » วิธีการเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
การเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่วิธีการเตรียมสไลด์ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรพันธุศาสตร์ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับส...
สไลด์ถาวร การแบ่งเซลล์ ไมโอซิส meiosis     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 26/9/2566 11:21:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:36:38   เปิดอ่าน 69  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ฝึกอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบหรือ Systematic Review คือกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมที่จัดทำโดยใช้ขั้นตอนและเครื่องมือที่มีระเบียบเพื่อสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อห...
Chat GPT  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ  การอ่านอย่างมีระบบ  งานวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน อนุชิดา วงศ์ชื่น  วันที่เขียน 26/9/2566 3:20:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:27:51   เปิดอ่าน 69  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง