Blog : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design)
รหัสอ้างอิง : 202
ชื่อสมาชิก : นลิน วงศ์ขัตติยะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nalin@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design)
การนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) Backward design เป็นกระบวนการวางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินก่อนจากนั้นจึงจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในลำดับที่เหมาะสมในขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนหลักในการใช้วิธี Backward design รวมถึงดังนี้: 1. กำหนดผลการเรียนรู้: ในขั้นตอนแรก ผู้สอนต้องกำหนดผลการเรียนรู้ คือสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้และทำเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ควรจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและบ่งบอกถึงความเข้าใจและทักษะที่นักเรียนควรพัฒนา 2. กำหนดวิธีการประเมิน: หลังจากกำหนดผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรกำหนดวิธีการประเมินที่จะใช้เพื่อวัดความสำเร็จในการบรรลุผลนั้น 3. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้: ผู้สอนจะกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน การออกแบบนี้ควรเน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 4. การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้: ผู้สอนจะทำการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ 5. การประเมินความสำเร็จ: ผู้สอนจะใช้วิธีการประเมินที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อวัดความสำเร็จของนักเรียนในการบรรลุผลการเรียนรู้ การประเมินจะช่วยให้ผู้สอนปรับปรุงกระบวนการสอนในอนาคต backward design จึงเป็นวิธีการวางแผนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้และการประเมินก่อนจากการกำหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้วิธีนี้ช่วยให้การสอนมีความความสอดคล้องและมี ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น
การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) » การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design)
การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) เป็นกระบวนการวางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินก่อนจากนั้นจึงจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในลำดับที่เหมาะสม การใช้วิธีนี้ช่วยให้การสอนมีความความสอดคล้องและมี ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 58  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นลิน วงศ์ขัตติยะ  วันที่เขียน 25/9/2566 9:36:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2566 0:54:45

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้