โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 1:42:04
เปิดอ่าน: 1092 ครั้ง

โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
 • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน” โดยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ทราบว่าแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เหตุผลที่ต้องตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อป้องกันการทำซ้ำ ควรเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่ตรงกับสายงาน มีเฉพาะเจาะจง มีเกณฑ์มาตรฐานรองรับ/เป็นที่ยอมรับในสายงาน จะตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ ควรพิจารณา Impact Factor และ Quartile เช่น อยู่ในฐาน Web of Science, Scopus เป็นต้น
 • งานวิจัยที่ดี ควรมีคำถามเชิงวิชาการที่ดี มีการทดลองที่ดี มีการวิเคราะห์ผล/การวิจารณ์ มีความรู้ใหม่/องค์ความรู้ใหม่ Information ใหม่ เช่น กรณีศึกษา : การคิดโจทย์วิจัยจากงานบริการวิชาการ การพัฒนาลายผ้าเพื่อเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพรุ เป็นต้น
 • เริ่มทำวิจัย Review ให้มากที่สุด คำนำ ให้กล่าวที่มา แรงบันดาลใจ ความสำคัญกว้าง ๆ ความสำคัญงานของเรา ทบทวนวารสารที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลเป็นอย่างไร
 • สาเหตุที่ต้นฉบับถูกปฏิเสธ มาจากวิธีการไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ขนาดการทดลองเล็กเกินไป ตัวอย่างน้อยเกินไป ให้รายละเอียดไม่เพียงพอ ไม่มีการทดสอบทางสถิติ การรายงานผล บกพร่องในการวิจารณ์
 • การวิจารณ์ผล ควรวิจารณ์ตามวัตถุประสงค์/สมมติฐาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็นำมาวิจารณ์ ทฤษฎีที่นำมาใช้ต้องมีแหล่งอ้างอิง ทุกการอ้างอิงต้องถูกต้อง วิจารณ์อย่างมีทิศทาง นำไปสู่ข้อสรุป
 • เอกสารอ้างอิง ควรเขียนตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ทันสมัย หลีกเลี่ยงเอกสารที่ไม่มีการตรวจสอบ
 • คำสำคัญ ควรใช้คำผสม 2-4 คำ ดีกว่าคำเดี่ยว ใช้คำที่ถ้าเราเป็นคนอ่าน อยากจะใช้คำใด
 • จริยธรรมการวิจัยที่ต้องคำนึงถึง คือ การลอกเลียน คัดลอกทั่วไป ทำซ้ำงานตนเอง แบ่งงาน/ส่งไปพร้อมกันมากกว่า 1 วารสาร
 • Practice make perfect

 

 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
 • ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยที่ดี การเขียนบทความวิชาการให้ได้ตีพิมพ์ การเลือกวารสารให้เหมาะสมกับผลงาน

 

 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
 • บุคลากรทราบแนวทางในการทำงานวิจัยที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและจริยธรรมการวิจัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1346
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 20:17:06   เปิดอ่าน 10  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 7:32:57   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 16:51:10   เปิดอ่าน 72  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง