การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
วันที่เขียน 26/9/2565 16:20:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 12:30:20
เปิดอ่าน: 271 ครั้ง

ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมฟังสัมมนา 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.1 การขับเคลื่อนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU SH&E) จากวิทยากร ศ.ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 1.2 มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยระบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checlist) ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก และ Checklist ของแต่ละองค์ประกอบ และการถ่ายทอดประสบการณ์การผลักดันและการดำเนินงานมาตรฐานฯ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) โดย รศ.ดร. วินิตา บุญโยดม 1.3 การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (Peer evaluation) ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการขอตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ 1.4 การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการ PDCA เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การติดตาม/ทบทวนความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1304
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 9:58:09   เปิดอ่าน 619  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง