Blog : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
รหัสอ้างอิง : 338
ชื่อสมาชิก : สุภาพร แสงศรีจันทร์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supaporn-s@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
ข้าพเจ้า นางสาว สุภาพร แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ .ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...ตามหนังสือขออนุญาต ที่ ศธ 0523.4.3/......... ลงวันที่ ................................... ข้าพเจ้าได้ใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่....3...... จึงขอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ 1. เข้าร่วมประชุมวิชาการ PACCON 2019 2. นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Antioxidant activity and flavonoid content of Moringa oleifera leaf extracts 3. การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้นำมาซึ่งประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางด้านการวิจัย และการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก ได้ ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง เพิ่มพูนทักษะการวิจัย โดยเรียนรู้จากความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โครมาโทกราฟีสมัยใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน พบปะนักวิจัยรุ่นพี่ ต่างสถาบัน พบปะอาจารย์ พบปะนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้มีโอกาสหารือและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมฟังสัมมนา 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.1 การขับเคลื่อนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU SH&E) จากวิทยากร ศ.ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 1.2 มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยระบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checlist) ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก และ Checklist ของแต่ละองค์ประกอบ และการถ่ายทอดประสบการณ์การผลักดันและการดำเนินงานมาตรฐานฯ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) โดย รศ.ดร. วินิตา บุญโยดม 1.3 การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (Peer evaluation) ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการขอตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ 1.4 การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการ PDCA เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การติดตาม/ทบทวนความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย รศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
คำสำคัญ : Laab safety  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 273  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 26/9/2565 16:20:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 7:14:33
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 » การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
PACCON 2019
คำสำคัญ : PACCON  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 24/9/2562 15:19:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/1/2566 11:26:50

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้