Blog : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
รหัสอ้างอิง : 338
ชื่อสมาชิก : สุภาพร แสงศรีจันทร์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supaporn-s@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/3/2554 18:11:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
ข้าพเจ้า นางสาว สุภาพร แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ .ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...ตามหนังสือขออนุญาต ที่ ศธ 0523.4.3/......... ลงวันที่ ................................... ข้าพเจ้าได้ใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่....3...... จึงขอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ 1. เข้าร่วมประชุมวิชาการ PACCON 2019 2. นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Antioxidant activity and flavonoid content of Moringa oleifera leaf extracts 3. การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้นำมาซึ่งประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางด้านการวิจัย และการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก ได้ ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง เพิ่มพูนทักษะการวิจัย โดยเรียนรู้จากความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โครมาโทกราฟีสมัยใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน พบปะนักวิจัยรุ่นพี่ ต่างสถาบัน พบปะอาจารย์ พบปะนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้มีโอกาสหารือและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้