สรุปการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4 Cs สอดแทรกในรายวิชา
วันที่เขียน 25/9/2565 18:43:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 12:30:56
เปิดอ่าน: 293 ครั้ง

สรุปการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4 Cs สอดแทรกในรายวิชา โดย อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมวันที่ 24-25 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ทาง Zoom Cloud Meeting จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยากร คือ คุณ พชร ชมภูมิ่ง สุขตะ และคณะ จาก ABASBOTO Education Service Centre CO.,LTD 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4 Cs สอดแทรกในรายวิชา 4 Cs ในที่นี้คือทักษะในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย C ที่ 1 Creativity หมายถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ C ที่ 2 Critical thinking หมายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ C ที่ 3 Communication หมายถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ C ที่ 4 Collaboration หมายถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ การเรียนรู้ว่าหลักการ 6 Cs เป็นขั้นตอนที่นำไปใช้ได้ง่าย ชัดเจน เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์พยาบาลที่จะนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อสร้างทักษะ 4 Cs ในรายวิชาทางการพยาบาล 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) การสอนแบบ 6 Cs เป็นการสอนเชิงรุก ที่สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไประบุในการออกแบบการสอนและการพัฒนาผู้เรียนได้

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTMxOTM1&method=inline

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1303
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 9:58:09   เปิดอ่าน 619  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง