เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรม “Skill Mapping รุ่นที่ 3”
วันที่เขียน 22/9/2565 12:15:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 15:00:41
เปิดอ่าน: 384 ครั้ง

ในการพัฒนาทักษะ (skill) ของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่สถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน มีความต้องการ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนารายวิชาเรียน ในหลักสูตร เพื่อให้ตอบโจทย์การผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะ (Skill) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการฝึกอบรม และเรียนรู้ เรื่อง “Skill Mapping รุ่นที่ ๓” โดยวิทยากรบรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรม ดังนี้

๑. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

       จากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายอยู่ตลอดเวลา แต่การศึกษานั้นกลับสวนทาง คือ มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

โดยมนุษย์เราถ้าไม่มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ จะส่งผลให้เราไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการศึกษาในบ้านเราก็เช่นกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง

เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน /ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น

       ซึ่งในการเรียนรู้ในสมัยใหม่นี้ ย่อมแตกต่างจากสมัยก่อน โดยที่ต้องสร้างเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อผู้เรียน เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ มากมาย จึงต้องมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยตั้งเป้าทีความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิตเป็นหลัก

เพราะสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สร้าง/ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นการที่ตลาดแรงงานจะยอมรับสาถบันอุดมศึกษาได้นั้น ต้องดูที่ผลผลิตที่ตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ

ว่ามีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้มาก น้อยเพียงใด และโจทย์ที่สำคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องนำมาพิจารณา ก็คือ การสร้างบัณฑิตให้มีทักษะ (Skill)

ในด้านต่าง ๆ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill เพื่อให้บัณฑิตที่จบใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทางสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องนำประเด็น ความต้องการใน Skill ด้านต่าง ๆ

นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อนำมาพัฒนา/ปรังปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้ โดยที่ในอนาคตหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาซึ่งความรู้

สร้างทักษะจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริง มีการสร้างระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน/นอกสถาบัน และเรียนรู้ตลอดเวลา/ตลอดชีวิต ได้ 

ดังนั้นทางสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการสร้าง Half-Life of Skills ความจำเป็นที่จะต้อง Reskill และ Upskill 

          สรุปท้ายสุดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นที่ต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ว่าต้องการบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร/เนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของทักษะในตลาดแรงงาน 

 

 ๒. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

          ๒.๑ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การสร้าง Skill Mapping

          ๒.๒ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเขียน/พัฒนาในส่วนของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๓. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

          ๓.๑ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในจัดทำ Skill Mapping ในคำรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

          ๓.๒ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ นำมาปรับใช้ในการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรฯ และนำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดทักษะด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ    

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1301
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 7:22:49   เปิดอ่าน 13  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 10:34:44   เปิดอ่าน 64  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 5:06:29   เปิดอ่าน 52  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 14:58:37   เปิดอ่าน 62  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 6:40:58   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง