กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม สัมนา
วันที่เขียน 13/9/2565 23:05:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 21:08:15
เปิดอ่าน: 87 ครั้ง

      การบริหารหลักสูตรตามแนวคิด OBE หลักสูตรต้องทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  มีการออกแบบหลักสูตร (BCD) เพื่อกำหนดเนื้อหาวิชาโครงสร้างหลักสูตร การออกแบบรายวิชาโดยการกำหนด CLOs ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

คำสำคัญ :
CLOs  OBE  PLOs  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1297
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 18:24:23   เปิดอ่าน 27  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 12:06:43   เปิดอ่าน 40  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง