สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 12"
วันที่เขียน 31/3/2565 13:31:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2565 11:58:52
เปิดอ่าน: 174 ครั้ง

การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 12 เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแก้ปัญหาโจทย์โพรเจกไทล์โดยวิธีการทางแคลคูลัส โดยการนำผลการวิจัย และเครื่องมือในการวิจัยโดยเฉพาะวิธีการแก้โจทย์โพรเจกไทล์ แบบใหม่คือการใช้แคลคูลัสแทนพีชคณิต ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาโจทย์ฯ ง่ายขึ้นไม่ซับซ้อน และมากกว่านั้นทำให้ผู้เรียนไม่หนีการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่คิดว่าเป็นวิชาที่ยาก

จากวิธีการแบบเดิมซึ่งใช้พีชคณิต เปลี่ยนมาเป็นวิธีการที่ใช้แคลคูลัส เนื่องจากผู้เรียนควรจะคุ้นเคยกับความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง (เช่น  และ ) และลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (เช่น    ไม่มีความเร่งในแนวแกน x) เมื่อ  และ  เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวแกน x และ y ตาม ลำดับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่บริเวณใกล้ผิวโลกมีสมการความเร่งเป็นสมการเดียวกัน คือ  และมีสมการความเร็วและสมการตำแหน่งมีรูปแบบเดียวกัน คือ  และ  ตามลำดับ ต่างกันเพียงค่าคงที่ของเงื่อนไขเริ่มต้น  เท่านั้น โดยที่ 0 เป็นเวลาเริ่มต้นเคลื่อนที่ ซึ่งเวลานี้วัตถุอยู่ที่จุดอ้างอิง จะได้ว่า  เมื่อ t เป็นขณะเวลาใด ๆ ที่โพรเจกไทล์กำลังเคลื่อนที่ และ  และ  เป็นฟังก์ชันเวกเตอร์ของตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ใกล้ผิวโลกที่ถือว่าแรงต้านของอากาศมีค่าน้อยมาก สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ได้ด้วยวิธีการแคลคูลัสในรูปชุดสมการ

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/15JAt0qfNjINwQe6-CiD3TLkL142Rog0J/view

 

 

 

                                                                                               

 

                            

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2565 11:53:23   เปิดอ่าน 116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง