องค์ประกอบของ research articles
วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:53:35
เปิดอ่าน: 97 ครั้ง

องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเปอร์นี้ต่อไปหรือไม่ สามารถแบ่ง Abstracts เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) criticle abstract 2) descriptie abstract 3) informative abstract และ 4) highlight abstract

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเรื่อง การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ จากการอบรม สามารถสรุปเป็นข้อมูลดังนี้

          องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion  โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเปอร์นี้ต่อไปหรือไม่ สามารถแบ่ง Abstracts เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) critical abstract เป็น abstract ที่อธิบายข้อมูลและการค้นพบที่สำคัญของงาน และมีการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับงานของผู้อื่น บทคัดย่อชนิดนี้พบได้น้อย 2) descriptive abstract อธิบายข้อมูลของและสิ่งที่ค้นพบหลักในงานวิจัย โดยจะระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ และขอบเขตของงานวิจัยอย่างคร่าวๆ แต่ไม่มีการอธิบายถึงผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง รวมถึงไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้วย 3) informative abstract อธิบายงานทุกหัวข้ออย่างสรุป โดยจะเขียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ ขอบเขตงาน ผล และสรุปผลงานวิจัยด้วย แต่ไม่มีการวิจารณ์ 4) highlight abstract เป็นการเขียนเพียงสั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนในของผู้อ่าน มักไม่ใช้ในการเขียนทางวิชาการ การเขียน abstract ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ active voice ควรเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แต่สั้น และกระชับ ควรใช้ past tense ควรมีเพียง 1 ย่อหน้า ควรเขียน abstract เป็นลำดับสุดท้าย โดยเอาข้อความสำคัญของแต่หัวข้อมาต่อกัน แล้วเขียนคำเชื่อมให้ต่อเนื่องกัน ประโยคสุดท้ายของ abstract ควรเป็นการสรุปงานวิจัย การเชื่อมโยงกับงานอื่น การใช้ประโยชน์ หรือคำแนะนำในการวิจัยต่อไป

          Introduction จะเขียนให้ผู้อ่านทราบตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปจนถึงข้อมูลเฉพาะในงานวิจัยที่ศึกษา โดยจะสรุปงานวิจัยในปัจจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์ของงานโดยจะอธิบายเป็นปัญหาที่พบ สมมติฐาน หรือการอธิบายวิธีการที่จะแก้ปัญหา หรือพิสูจน์สมมติฐาน และอธิบายถึงการค้นพบที่สำคัญของงานวิจัย (เปเปอร์) รวมถึงความอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำ (outline/ organization of paper) โดยบทนำที่ดีจะต้องอธิบาย ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาของงานวิจัย อธิบายข้อจำกัดของปัญหา อธิบายว่างานวิจัยนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไง และอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎี การทดลอง หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา ในการเขียนควรเขียนข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจปัญหา/งานวิจัยของเรา โดยให้ข้อมูลเป็นลำดับขั้น/ทีละหัวข้อจากข้อมูลพื้นฐานที่กว้างๆ จนแคบมาถึงหัวข้อของเรา จนถึงปัญหาที่นำไปสู่งานวิจัยของเรา และท้ายที่สุดอธิบายถึงผลลัพธ์ (outcome) หรือการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยเรา  สำหรับวิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปจะแตกต่างในแต่ละงานวิจัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1226
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2564 23:07:47   เปิดอ่าน 100  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 4:29:53   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9" จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีรูปแบบการจัดแบบออนไลน์
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านสื่อสารสนเทศ และด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู้  สื่อสารสนเทศ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 28/9/2564 1:47:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 10:51:14   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง