Cofact Thailand กลไกการแก้ไขปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมดิจิทัล
วันที่เขียน 14/8/2564 23:55:41     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 12:35:42
เปิดอ่าน: 350 ครั้ง

จากปัญหาการแก้ปัญหาข่าวลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการร่วมตัวกันของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและประชาสังคม ที่ให้ความสนใจปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) โดย สสส. ได้เป็นมีการประสานกับภาคีต่างๆ ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ อีกทั้งมีเวทีระดมสมองนักคิดยุคดิจิทัลเพื่อสุขภาวะพลเมือง (Digital Thinkers’ Forum) เป็นพื้นที่กลางที่ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางด้านนโยบายสาธารณะในการรับมือกับผลกระทบด้านลบจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อหาต้นแบบ ด้านมืดออนไลน์อย่างมีสุขภาวะ

จากปัญหาการแก้ปัญหาข่าวลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการร่วมตัวกันของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและประชาสังคม ที่ให้ความสนใจปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) โดย สสส. ได้เป็นมีการประสานกับภาคีต่างๆ ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ อีกทั้งมีเวทีระดมสมองนักคิดยุคดิจิทัลเพื่อสุขภาวะพลเมือง (Digital Thinkers’ Forum) เป็นพื้นที่กลางที่ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางด้านนโยบายสาธารณะในการรับมือกับผลกระทบด้านลบจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อหาต้นแบบ ด้านมืดออนไลน์อย่างมีสุขภาวะ โดยมีหลายหน่วยงานเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีหารือในประเด็นสำคัญๆทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ ระดับท้องถิ่น จึงนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และ คณะทำงานเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมตลอดระยะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการศึกษาวิจัยทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศทั้งในมิติของทฤษฎี ข้อค้นพบเชิงประจักษ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการทำงานของข่าวลวงในสังคมไทยผ่านกรณีศึกษา พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อเสนอที่ตอบสนองต่อลักษณะปัญหาในบริบทไทยด้วยซึ่งจะเป็นฐานองค์ความรู้ใจการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยภาคี ๘ องค์กร อาทิ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณออเดรย์ ถัง (Audrey Tang) รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน (Digital Minister) มาเป็นวิทยากร องค์ความรู้การจัดการปัญหาข่าวลวงในไต้หวัน โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของภาคประชานับเป็นการจุดประกายที่ทำให้ทุกฝ่ายในประเทศไทยอยากเห็นพื้นที่กลางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงในโลกดิจิทัลเหมือนกับไต้หวันโมเดล โครงการ “พัฒนากลไกการแก้ปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมยุคดิจิทัล” จึงได้เกิดขึ้น โดยรวมเครือข่ายด้านการสื่อสารทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดย ในช่วงปีแรกได้วางระบบเทคโนโลยี โคแฟค (Cofact) ทั้งในระบบเว็บ ( Web application ) โดยประยุกต์มาจาก Open Source ของไต้หวันและปรับระบบ Chatbot ในโปรแกรมไลน์แชท (Line Application) หรือการพูดคุยอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้จากระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถดึงฐานข้อมูลข่าวมาช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบข่าวลวงในเวลาอันรวดเร็ว และ สะดวกกว่าการต้องไปค้นหาเอง ซึ่งทีมงานได้วางระบบโครงสร้างไว้เพื่อรองรับการทำงานที่ทุกฝ่าย สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการร่วมกันค้นหาความจริงโดยวางโครงสร้างเบื้องต้นไว้ให้ภาคีเครือข่ายทดลองนำไปใช้ เพื่อปรับระบบให้ง่ายกับการใช้งานและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้แนวคิดของโคแฟคที่ออกแบบไว้ เป็นการผสานการผลักดันการใช้เทคโนโลยีของภาคพลเมือง (Civic Tech) กับงานเชิงข่าวด้านวารสารศาสตร์ (Journalism) โดยมีกองบรรณาธิการร่วมกับอาสาสมัครในการกรองข่าว และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนโต้แย้งข้อเท็จจริงและความเห็นได้ ทั้งนี้ได้เชิญคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเครือข่ายด้านความร่วมมือ (In kind) จัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนผู้ตรวจสอบข่าวลวง (Cofact Thailand สัญจรภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ "พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมดิจิทัล ขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนผู้ตรวจสอบข่าวลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1197
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 6:58:29   เปิดอ่าน 641  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 12:27:50   เปิดอ่าน 225  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 3:38:36   เปิดอ่าน 242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 8:23:40   เปิดอ่าน 246  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง