Cofact Thailand กลไกการแก้ไขปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมดิจิทัล
วันที่เขียน 14/8/2564 23:55:41     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2565 3:06:39
เปิดอ่าน: 630 ครั้ง

จากปัญหาการแก้ปัญหาข่าวลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการร่วมตัวกันของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและประชาสังคม ที่ให้ความสนใจปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) โดย สสส. ได้เป็นมีการประสานกับภาคีต่างๆ ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ อีกทั้งมีเวทีระดมสมองนักคิดยุคดิจิทัลเพื่อสุขภาวะพลเมือง (Digital Thinkers’ Forum) เป็นพื้นที่กลางที่ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางด้านนโยบายสาธารณะในการรับมือกับผลกระทบด้านลบจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อหาต้นแบบ ด้านมืดออนไลน์อย่างมีสุขภาวะ

จากปัญหาการแก้ปัญหาข่าวลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการร่วมตัวกันของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและประชาสังคม ที่ให้ความสนใจปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) โดย สสส. ได้เป็นมีการประสานกับภาคีต่างๆ ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ อีกทั้งมีเวทีระดมสมองนักคิดยุคดิจิทัลเพื่อสุขภาวะพลเมือง (Digital Thinkers’ Forum) เป็นพื้นที่กลางที่ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางด้านนโยบายสาธารณะในการรับมือกับผลกระทบด้านลบจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อหาต้นแบบ ด้านมืดออนไลน์อย่างมีสุขภาวะ โดยมีหลายหน่วยงานเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีหารือในประเด็นสำคัญๆทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ ระดับท้องถิ่น จึงนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และ คณะทำงานเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมตลอดระยะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการศึกษาวิจัยทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศทั้งในมิติของทฤษฎี ข้อค้นพบเชิงประจักษ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการทำงานของข่าวลวงในสังคมไทยผ่านกรณีศึกษา พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อเสนอที่ตอบสนองต่อลักษณะปัญหาในบริบทไทยด้วยซึ่งจะเป็นฐานองค์ความรู้ใจการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยภาคี ๘ องค์กร อาทิ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณออเดรย์ ถัง (Audrey Tang) รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน (Digital Minister) มาเป็นวิทยากร องค์ความรู้การจัดการปัญหาข่าวลวงในไต้หวัน โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของภาคประชานับเป็นการจุดประกายที่ทำให้ทุกฝ่ายในประเทศไทยอยากเห็นพื้นที่กลางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงในโลกดิจิทัลเหมือนกับไต้หวันโมเดล โครงการ “พัฒนากลไกการแก้ปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมยุคดิจิทัล” จึงได้เกิดขึ้น โดยรวมเครือข่ายด้านการสื่อสารทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดย ในช่วงปีแรกได้วางระบบเทคโนโลยี โคแฟค (Cofact) ทั้งในระบบเว็บ ( Web application ) โดยประยุกต์มาจาก Open Source ของไต้หวันและปรับระบบ Chatbot ในโปรแกรมไลน์แชท (Line Application) หรือการพูดคุยอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้จากระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถดึงฐานข้อมูลข่าวมาช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบข่าวลวงในเวลาอันรวดเร็ว และ สะดวกกว่าการต้องไปค้นหาเอง ซึ่งทีมงานได้วางระบบโครงสร้างไว้เพื่อรองรับการทำงานที่ทุกฝ่าย สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการร่วมกันค้นหาความจริงโดยวางโครงสร้างเบื้องต้นไว้ให้ภาคีเครือข่ายทดลองนำไปใช้ เพื่อปรับระบบให้ง่ายกับการใช้งานและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้แนวคิดของโคแฟคที่ออกแบบไว้ เป็นการผสานการผลักดันการใช้เทคโนโลยีของภาคพลเมือง (Civic Tech) กับงานเชิงข่าวด้านวารสารศาสตร์ (Journalism) โดยมีกองบรรณาธิการร่วมกับอาสาสมัครในการกรองข่าว และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนโต้แย้งข้อเท็จจริงและความเห็นได้ ทั้งนี้ได้เชิญคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเครือข่ายด้านความร่วมมือ (In kind) จัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนผู้ตรวจสอบข่าวลวง (Cofact Thailand สัญจรภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ "พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมดิจิทัล ขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนผู้ตรวจสอบข่าวลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1197
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 22:15:58   เปิดอ่าน 58  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 19:34:16   เปิดอ่าน 50  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 23:59:12   เปิดอ่าน 60  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง