การประเมินผลกระทบจากการวิจัย
วันที่เขียน 21/9/2563 22:27:41     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 0:32:17
เปิดอ่าน: 312 ครั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย SMAEs สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม บี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส (โดยสถาบันคลังสมองของชาติ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย SMAEs สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” มีเป้าหมายเพื่อให้นักวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปประเมินผลการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ประโยชน์ของการประเมินผลการวิจัย ดังนี้
  1.1 เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายภาครัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในการประเมินทางเลือกและจัดลำด้บความสำคัญของงานวิจัย)
  1.2 มูลค่าที่ได้จากการประเมินผลกระทบของงานจัย ใช้ประโยชน์ใน 2 ประเด็น
  - พิจารณาประสิทธิภาพของเงินลงทุนงานวิจัยในอดีต (ex post evaluation)
  - จัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่องานวิจัย (ex ante evaluation)
 2. การวางแผนการประเมินผลกระทบ
  2.1 กำหนดรูปแบบของการประเมิน
  - ก่อน (Ex-Ante) ระหว่าง (M&E) หรือ หลังการดำเนินงานวิจัย (Ex-Post)
  2.2 กำหนดขอบเขตของระดับผลประโยชน์
  - ระดับฟาร์ม ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับโลก
  2.3 พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการ
  - ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต คุณภาพสินค้าดีขึ้น
  2.4 วิเคราะห์การเกิดการยอมรับเทคโนโลยี (adoption)
  2.5 กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานวิจัย
  2.6 พิจารณาข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม: สถานที่และวิธีการ
 3. การออกแบบเส้นทางสู่ผลกระทบของการวิจัย
  3.1 เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย คือ การเขียนแผนผัง/แผนที่แสดงโครงข่ายความส้มพันธ์ระหว่างหน่วยงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือโปรแกรมวิจัย ซึ่งจะประกอบไปด้วย inputs outputs outcomes และ impacts ดังเช่นตัวอย่างของโครงการ ยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
  - inputs : งบประมาณวิจัย 3 ล้านบาท/ นักวิจัย 6 คน/ เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ TMR และ กำหนดเวลาผสมเทียม/ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี
  - outputs : รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อในภาคเหนือตอนบน/ Feed Mapping และสูตรอาหารโคเนื้อจากเศษเหลือทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ/ เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อต้นน้ำแบบกำหนดเวลา/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการโคเนื้อเชิงระบบตามศักยภาพจำเพาะของพื้นที่ภาคเหนือ
  - outcomes: ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปโคเนื้อ และหน่วยงานภาครัฐที่นำไปกำหนดนโยบาย/ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ จำนวนลูกโคที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ และมีการยอมรับการใช้อาหาร TMR เพิ่มมากขึ้น
  - impacts : มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการเลี้ยงโคเนื้อในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1121
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 16:52:49   เปิดอ่าน 64  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 20:14:48   เปิดอ่าน 68  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 22:47:11   เปิดอ่าน 300  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง