ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2563) 15%
2. นางมัฑนา ธรรมใจสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
4. นางเกศราภรณ์ ศรีเงินสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
5. นางสาวธัญลักษณ์ ตาสุขสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
6. นายเอกชัย แซ่แต้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สบอ.16(เชียงใหม่) ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวอุษณีย์ แสนสบาย- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. นายชัยพฤกษ์ เทพวงค์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. นายอนุชา ปริสาวงค์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นางสาวอริสรา ปิ่นญาติ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายสมศักดิ์ สกุลปรีชาทรัพย์บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
2. นางสุภิช พรมวิจิตรบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
3. นายทศพล ทองดีเขียวบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสุภิช พรมวิจิตรบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
2. นายสมศักดิ์ สกุลปรีชาทรัพย์บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
3. นายทศพล ทองดีเขียวบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร. ศิรินุช จินดารักษ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. นางสาววิลาวัลย์ คุ้มเหม- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นางสาวจิราภรณ์ แก้วเดียว- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายเอกชัย อินชนบท- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายเอกชัย อินชนบท- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายเอกชัย อินชนบท- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางอังสนา อัครพิศาล- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางปราณี สีหบัณฑ์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. รศ.สมชาย องค์ประเสริฐนักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายธนพงศ์ สำเภอลอยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นายธารทิพย์ ปาวะระศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวสุกัญญา แย้มประชาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. นางสาวณัฐพร ประคองเก็บกรมพัฒนาที่ดิน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นางอำไพวรรณ พัฒนาศักดิ์กรมพัฒนาที่ดิน ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสุชาวดี พูลภักดี- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวสุชาวดี พูลภักดีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร อาสนวิจิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นายรัฐไกร วัจนคุณอนันต์ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ทองเล็กคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายปภพ จี้รัตน์ - ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. นางสาวฐานิสรณ์ วรรณศรี - ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายสุริยัน จันต๊ะมงคล คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. นายสุพจน์ ดวงรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จีระนันท์ ตาคำ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. นายบุญตัน สุเทพ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย