การศึกษาการลด PM2.5 จากการลดการเผาพื้นที่การเกษตรบนดอยในภาคเหนือด้วยรูปแบบ(model) ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของเกษตร
นักวิจัย :
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางมัฑนา ธรรมใจ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางเกศราภรณ์ ศรีเงิน , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
นางสาวธัญลักษณ์ ตาสุข , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
นายเอกชัย แซ่แต้ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สบอ.16(เชียงใหม่)
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :