ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การศึกษาการลด PM2.5 จากการลดการเผาพื้นที่การเกษตรบนดอยในภาคเหนือด้วยรูปแบบ(model) ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของเกษตร
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : วช.-64-002
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การศึกษาการลด PM2.5 จากการลดการเผาพื้นที่การเกษตรบนดอยในภาคเหนือด้วยรูปแบบ(model) ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของเกษตร
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
15 ไม่ระบุ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
20 ไม่ระบุ
3 นางมัฑนา ธรรมใจ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
15 ไม่ระบุ
4 นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
10 ไม่ระบุ
5 นางเกศราภรณ์ ศรีเงิน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
10 ไม่ระบุ
6 นางสาวธัญลักษณ์ ตาสุข
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
10 ไม่ระบุ
7 นายเอกชัย แซ่แต้
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สบอ.16(เชียงใหม่)
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
10 ไม่ระบุ
8 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
10 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/10/2563 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1,585,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 1,585,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021