พัฒนาต้นแบบระบบการผลิตสตรอว์เบอรีในระบบปลูกพืชแบบปิด(Closed Plant Production System:CPPS)
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :