โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
นักวิจัย :
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย ไม่ระบุ , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :