ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 4 การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควบคุมความสม่ำเสมอของสีดอกไฮเดรนเยีย (ปีที่2)
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :