การพัฒนาการกักเก็บน้ำผึ้งในรูปของเม็ดบีดอัลจีเนตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย :
นางสาวสุชาวดี พูลภักดี , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :