การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Smart NPK ร่วมกับชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาสำหรับการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชแปลงใหญ่
นักวิจัย :
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :