คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ข465 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร 588 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ข465 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล 082 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี 634 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล ข515 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม 089 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช 1134 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล ข476 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นายวรวุฒิ บุญมา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
11. นายสมศักดิ์ ตันปัญญา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
12. นายชูสกุล สุทธนู อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง 1028 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ 1049 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ 1052 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร 1056 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล 1133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. อาจารย์ธีรภัทร จิโน 1135 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล 1148 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร 190 ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานส่วนงาน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด 419 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 499 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 552 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา 590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม 658 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน 846 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม 937 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ 938 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
29. อาจารย์รงรอง วงษ์วาล 945 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30. อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์ 946 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ข269 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ ข477 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33. รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี ข478 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. นายธวัชชัย มานิตย์ ข315 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอำนาจ ชิดทอง 368 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาลินี ไพรัช 888 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ล176 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายวิสูตร แดงบุตร 256 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ 257 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นายสุรพล บุญยืน 354 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ 569 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว 570 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน 567 หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี 889 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 1159 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล 659 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายณัฐภัทร ดาวสุข 1151 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย