รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : green office
การพัฒนาตนเอง » หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office
จากการได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเลขที่ ศธ 0523.4.4/366 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยภายหลังการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการอบรม
คำสำคัญ : green office  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2964  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 3/7/2562 10:56:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/2/2567 22:15:11
การจัดทำสำนักงานสีเขียว » แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นต้น และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเริ่มหรืออยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการคือ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด คือ หมวด 1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) หมวด 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) หมวด 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) หมวด 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
คำสำคัญ : Green Office  แนวทางพัฒนา  สำนักงานสีเขียว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6696  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 6/6/2561 16:44:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/2/2567 20:14:27
ถอดบทเรียน KM » แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สำนักงานสีเขียว
จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ : Green Office  สำนักงานสีเขียว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3771  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 6/4/2559 15:27:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/2/2567 22:14:57