Espel
วันที่เขียน 30/7/2564 10:55:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:10:03
เปิดอ่าน: 241 ครั้ง

องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ มีขั้นตอนประกอบไปด้วย การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลและเอกสาร

องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

          เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านความปลอดภัย โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารจัดการ และส่วนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบระดับองค์กรและหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารเคมีโดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถบันทึกโดยใช้โปรแกรม Chemlnvent จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเก็บสารเคมีและการเคลื่อนย้ายสารเคมี ซึ่งสารเคมีร้ายแรงได้แก่ สารก่อมะเร็ง สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ และสารออกฤทธิ์เฉียบพลัน

องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย

ประกอบด้วย การจัดการข้อมูล การจำแนกประเภท การรวบรวมและจัดเก็บ การบำบัดและกำจัด และการตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของการจัดการของเสีย ซึ่งควรมีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลของสารเคมีและของเสียที่มีการนำเข้าและนำออกในห้องปฏิบัติการ ระบุกลุ่มของเสียอันตราย (hazardous waste) ในห้องห้องปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และงานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย พื้นที่ห้องเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งานหรือจำนวนผู้ใช้งาน มีการแยกส่วนพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (lab) ออกจากพื้นที่อื่น ๆ (non-lab) มีแสงสว่างเพียงพอ ระบบสายไฟและเต้าเสียบได้มาตรฐาน ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง (ในกรณีที่จำเป็นต้องต่อสายพ่วง ไม่ควรนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง) มีการแยกระบบน้ำทิ้งทั่วไปออกจากระบบน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารเคมี มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกสู่รางน้ำสาธารณะ ระบบระบายอากาศเหมาะสมกับการทำงาน

องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง ความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบ่งชี้ความเป็นอันตราย การประเมินจัดการและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่บุคคลในองค์กรได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาด ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น โดยการฝึกอบรม

องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ประกอบด้วยระบบการจัดกลุ่ม ระบบการจัดเก็บ ระบบกานำเข้า-ออก และติดตาม ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย

      ภายหลังจากจากอบรม มีการทำแบบทดสอบหลังการอบรม ซี่งมีเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมที่คะแนน 70% จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

 ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

พัฒนาในการสอนได้แก่ วิชา ชว 354 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก ชว451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ วท 497 สหกิจศึกษา และวท 498 การเรียนรู้อิสระ

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

คำสำคัญ :
Espel  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1177
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการ International Conference on Recent Trends in Pure and Applied Mathematics – 2021 (ICRTPAM-21) เมื่อวันที่ 2–3 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามหนังสือที่ อว 69.5.5 / 186 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ความแออัดของการจราจรเป็นปัญหาที่หนักหนาสำหรับเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางจำนวนมาก ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีป...
ระบบขนส่งอัจฉริยะ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เกรียงไกร ราชกิจ  วันที่เขียน 16/9/2564 19:14:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 5:05:00   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รู้ทันแหล่งทุน
องค์ความรู้ : การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก การพัฒนางานวิจัยให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวริศา ศรีสง่า  วันที่เขียน 14/9/2564 16:45:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 15:50:25   เปิดอ่าน 31  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยการจัดแบ่งตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร สามารถแบ่งออกตามลักษณะแบบวิธีประเมิน ได้แก่ ๑) ชี้วัดคุณภาพของวารสาร โดยให้ความสำคัญกับวารสารประเภท Peer Review ๒) วารสา...
Impact Factor  Journal  SJR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 13/9/2564 12:39:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:51:41   เปิดอ่าน 41  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง