การวางแผนโครงการด้วย Office365 for Planner
วันที่เขียน 16/3/2560 14:35:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 4:42:19
เปิดอ่าน: 4464 ครั้ง

การทำงานตามโครงการนั้น ย่อมประกอบไปด้วยผู้ร่วมงานจำนวนหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงสามารถอาศัย โปรแกรม Office365 for Planner มาช่วยในการวางแผนและติดตามการทำงานร่วมกัน

Office365 for Planner

          เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการบริหารโครงการ โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการสร้างแผนงาน แบ่งการทำงานออกเป็นกิจกรรมย่อย มอบหมายหน้าที่การทำงาน ติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน แบ่งปันไฟล์ และสนทนาติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้ร่วมงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และเหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป

ข้อดีของ Office365 for Planner

  1. สามารถวางแผน ตรวจ ติดตามงานได้
  2. มีการจัดระบบอย่างรวดเร็ว สะดวกและใช้งานง่าย
  3. real time คือมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
  4. สามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ต่างๆมากมาย เช่น Notebook PC มือถือ
  5. dash board ทำให้สามารถมองเห็นการทำงานร่วมกันได้ แบ่งงานกันทำได้
  6. โครงสร้างการติดต่อการทำงานเป็นแบบใยแมงมุม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
  7. เชื่อมต่อกับระบบอีเมล์ สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานได้สะดวก
  8. เชื่อมต่อกับระบบ One Drive ทำให้มีพื้นที่ในการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก
  9. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. เข้าเว็บไซต์ portal.office.com

username : username@office365.mju.ac.th (e-mail @office365.mju.ac.th)

password : xxxxxxxxx คลิก Sign in

2. เลือก Planner

โดยผู้ใช้งานต้องสมัคร Account ของ Office365 ก่อน

คู่มื่อการใช้งาน Office365 ได้จาก http://www.cswg.it.mju.ac.th/office365/ 

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณศุภวรรณ สัจจากุล)

 

คำสำคัญ :
Planner  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=656
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 3:51:40   เปิดอ่าน 215  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 14:37:10   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 13:59:09   เปิดอ่าน 508  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 14:38:15   เปิดอ่าน 370  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง