ระบบแบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้งานแทน Google Form ได้
วันที่เขียน 6/9/2558 14:58:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 6:05:04
เปิดอ่าน: 4850 ครั้ง

ในปัจจุบันหน่วยงานต่างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำเป็นต้องมีการสำรวจ ประเมินด้วยแบบสอบถามต่าง ๆ ในอดีตการจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมิน จะทำผ่านกระดาษ ซึ่งเป็นการเปลืองทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินการแจกแบบสอบถาม กระดาษ ตลอดจนเวลาในการเดินทาง ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาขึ้นมาก รวมถึงความสามารถในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสนับสนุนให้ใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบ e-manage แทนการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบเดิม

ระบบแบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้งานแทน Google Form ได้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศใหม่ประจำปี 2558 เรื่อง ระบบแบบสอบถามออนไลน์ โดย คุณณัฐกฤตา โกมลนาค จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร และระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยคุณวสุ ไชยศรีหา

ในปัจจุบันหน่วยงานต่างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำเป็นต้องมีการสำรวจ ประเมินด้วยแบบสอบถามต่าง ๆ ทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การทำงานวิจัยสถาบัน ตลอดจนการทำงานวิจัยเชิงวิชาการ ในอดีตการจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมิน จะทำผ่านกระดาษ แจกแบบสอบถามตามจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินการแจกแบบสอบถาม กระดาษ ตลอดจนเวลาในการเดินทาง ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาขึ้นมาก รวมถึงความสามารถในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ

เดิมทีข้าพเจ้าได้ใช้ Google Form ในการทำแบบประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้ทราบข่าว การพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ขึ้น ภายใต้ระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย e- Manage ซึ่งระบบแบบสอบถามออนไลน์นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการทำแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย ที่บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้งานได้ฟรี ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย e-Manage โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ยังสามารถใช้เป็นค่าคำนวณทางสถิติอย่างง่ายดาย โดยข้อมูลดิบ ถูกเก็บเป็นฐานข้อมูล สามารถส่งออกเป็นไฟล์ excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในโปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติเฉพาะได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนมาใช้ ระบบแบบสอบถามออนไลน์นี้ แทน Google Form ที่เคยใช้งานอยู่ และปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก สะดวกในการส่งและเก็บแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถดูผลประเมินได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนง่าย ๆ สั้น ๆ ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 

1. เปิดเว็บไซต์ www.e-manage.mju.ac.th ->ลงชื่อเข้าสู่ระบบ-> หน้าแรกของผู้ใช้

2. คลิกเมนู  -> แบบสอบถามออนไลน์ ->ข้อมูลแบบสอบถาม-> เพิ่มใหม่

3. คลิก แก้ไขข้อมูล เพื่อสร้างหรือแก้ไขแบบสอบถามนั้น ๆ

4. ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแบบสอบถาม -> กำหนดรายละเอียดตามต้องการ-> คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

5. ส่วนที่ 2 : คำถาม ->คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่-> สร้างคำถามตามต้องการ -> คลิกปุ่ม บันทึก ในขั้นตอนย่อย

6. ส่วนที่ 3 : เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

7. ส่วนที่ 4 : ผู้เข้าประเมิน (บุคลากร) (นักศึกษา) สามารถ กำหนดผู้เข้าประเมินได้

8. ส่วนที่ 5 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดูผลประเมิน

การส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผู้เข้าประเมิน

 

โดยการคัดลอกลิงก์ในข้อความ แบ่งปัน ในหน้าจอ ข้อมูลแบบสอบถาม หลังจากนั้นส่งไปยังอินเทอร์เน็ต เช่น แชร์ใน Facebook กลุ่ม ในไลน์กลุ่ม หรือส่งผ่านระบบ e-manage ไปยังผู้เข้าประเมิน

 การดูผลประเมิน

 

1. คลิก ผลประเมิน ในหน้าจอข้อมูลแบบสอบถาม จะรู้ผลทันที

2. คลิก ส่งออกเอ็กเซล 1 ในหน้าจอผลประเมิน สามารถส่งออกเป็นไฟล์ excel ได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=415
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 3:51:40   เปิดอ่าน 215  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 14:37:10   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 13:59:09   เปิดอ่าน 508  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 14:38:15   เปิดอ่าน 370  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง